Maak als raad verbinding tussen zorg en veiligheid

Maak als raad verbinding tussen zorg en veiligheid

DEN HAAG – Raadsleden moeten belangrijke beslissingen maken op het gebied van jeugd, zorg en participatie. Inwoners moeten vaker berusten op hun eigen verantwoordelijkheid als zij behoefte hebben aan zorg. Dit kan tot gevolg hebben dat inwoners langer thuis blijven wonen, terwijl zij niet goed genoeg voor zichzelf kunnen zorgen. Dit brengt veiligheidsrisico’s met zich mee.

Om de gemeentelijke zorgtaken en het veiligheidsbeleid met elkaar te verbinden is het belangrijk om een integrale aanpak te stimuleren. In veel gemeenten zijn zorg en veiligheid verschillende werelden, wat het lastig maakt om deze verbinding te zoeken. Behalve de samenwerking binnen het gemeentehuis is er ook samenwerking nodige met verschillende maatschappelijke organisaties. Hierbij kan gedacht worden aan wijkteams, politie, GGD/GGZ of een (regionaal) Veiligheidshuis.

Verward gedrag

Personen met verward gedrag zijn een aparte groep binnen het veiligheids- en zorgbeleid van de gemeente. Een aantal jaar geleden is deze groep explosief gestegen, wat resulteerde in een Aanjaagteam vanuit het Rijk. Dit is inmiddels overgegaan in het Schakelteam. Als raad is het belangrijk de vinger aan de pols te houden in de opvang van deze personen. In de meeste gevallen heeft het gedrag van verwarde personen te maken met een zorgvraag die zich uit in overlast. Voor meer tips kunt u de bundel ‘’Focus op Veiligheid’’.

Aanpak woonoverlast

Verwarde personen kunnen hiernaast voor woonoverlast zorgen, wat om een aanpak vanuit de gemeente vraagt. Buurtbewoners kunnen een onveiligheidsgevoel krijgen of er kunnen conflicten ontstaan zoals burenruzies. Buurtbemiddeling kan hier een goede aanpak voor zijn. Veel gemeenten zetten dit middel al in, met als resultaat dat 70% van de conflicten opgelost kan worden. Als laatste redmiddel kan er gebruik worden gemaakt van de Wet aanpak woonoverlast. De gemeenteraad kan regels stellen aan de uitoefening van de bevoegdheid van de burgemeester. Zo kan de raad invloed hebben op de aanpak van woonoverlast binnen de gemeente.

Meer informatie

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) geeft in de bundel ‘’Focus op Veiligheid’’ tips aan gemeenteraden waarmee ze de grip op het veiligheidsbeleid kunnen verbeteren. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden behandelt de verschillende onderwerpen uit de bundel in een reeks artikelen. Dit is het negende artikel in de reeks. Voorgaande artikelen zijn hier te vinden: