Maak je punt met maakjepunt.nl

Maak je punt met maakjepunt.nl

Als je in je eigen buurt een probleem hebt, kun je gemeenteraadsleden persoonlijk benaderen in de hoop dat zij het voor je aankaarten. In Tilburg kunnen inwoners die stap nu overslaan. Met het experiment 'Maak je punt bij de gemeente' kunnen inwoners van de gemeente online plannen en ideeën indienen waarvan zij vinden dat de gemeenteraad deze moet behandelen. Deze ideeën belanden dan op de agenda van de raad. Dit is een experiment dat de burgerparticipatie binnen de gemeente Tilburg moet verhogen.

Dit experiment komt voort uit een raadsbesluit om een nieuw vergaderstelsel te implementeren. Op advies van de Agendacommissie is besloten om te experimenteren met vormen van burgerparticipatie. Het doel daarvan is om de raad en de burgers samen te brengen bij beleidsvorming. Belangrijk hierbij zijn de kernwoorden “gehoord, gezien en gewaardeerd”, aldus Beppie Smit, fractievoorzitter van D66 in de raad en als lid van de Agendacommissie één van de initiatiefnemers van dit experiment. Belangrijk is dat naar de inwoners geluisterd wordt, maar net zo belangrijk is het dat de rest van Nederland kan zien dat Tilburg op deze wijze actief met burgerparticipatie aan de slag gaat.

Maakjepunt.nl

De werking van het experiment is eigenlijk heel simpel. Allereerst plaatsen inwoners hun plannen en ideeën op de site maakjepunt.nl. Om een plan op de agenda van de raad te krijgen, zijn vervolgens minimaal 50 steunbetuigingen op de site nodig. Op het moment dat dit aantal gehaald is, gaat de raad in gesprek met de initiatiefnemer van dat plan. Dit gesprek kan in de raadszaal, maar kan ook bij de initiatiefnemer thuis of in de buurt. Dat is aan de initiatiefnemer om te bepalen. Op basis van dit eerste gesprek wordt besloten om dit plan definitief op de agenda van de raad te zetten of kan één of meerdere fracties besluiten om een initiatiefvoorstel in te dienen.

Deze site zorgt ervoor dat de gemeente veel toegankelijker wordt voor inwoners. Inwoners die eerst niet de stap naar de raad konden of durfden te zetten, al dan niet onwetend van of sceptisch over de formele mogelijkheden, zijn nu in staat om dit veel gemakkelijker en op meer informele wijze wel te doen. De barrière tussen de burger en de lokale politicus wordt hiermee doorbroken. Het gevolg van deze vergrootte burgerparticipatie is dat het democratisch gehalte van de gemeente eveneens stijgt.

“Gehoord, gezien en gewaardeerd

Het experiment is pas enkele weken geleden van start gegaan, maar nu al kan geconstateerd worden dat inwoners de weg naar de raad hebben gevonden via deze site. Er zijn nu al 8 verschillende plannen ingediend. Zo is bijvoorbeeld het plan ingediend om in een specifieke straat camera’s te plaatsen bij afvalbakken om illegale afvaldumping te voorkomen. Dit plan is op 15 oktober ingediend en staat ondertussen al op 11 steunbetuigingen.

Het is nog te vroeg om te zeggen of dit experiment een succes gaat worden, maar gezien de voorlopige gang van zaken is er goede hoop dat dit wel het geval gaat zijn. Aan het eind van dit experiment zal blijken of er echt sprake is van een vergrootte burgerparticipatie en of de raad en de inwoners echt samen zijn gekomen in de beleidsvorming. Dit zal eind 2019 worden geëvalueerd.