Meer greep op de transitievisie warmte

Meer greep op de transitievisie warmte

Gemeenten hebben de regie bij de totstandkoming van de transitievisie warmte. Maar welke rollen heb je als raadslid bij het opstellen van de transitievisie warmte en hoe kan je die invullen? De nieuwe informatiekaart ‘Rollen raad transitievisie warmte’ laat het overzichtelijk zien.

De informatiekaart ondersteunt gemeenteraden om het college kaders mee te geven over de invulling van de regie op de warmtetransitie. Zo staan in de informatiekaart bij elke rol van de raad vragen en concrete voorbeelden die raadsleden helpen bij de afweging hoe ze hun verschillende rollen kunnen oppakken. 

Hoe, wat?

Bij de kaderstellende rol van de raad gaat het bijvoorbeeld om de vraag ‘Hoe kan de raad tot kaders komen voor de transitievisie om het college mee te geven?’ Suggesties zijn: ‘Raadsleden bepalen samen vooraf de reikwijdte van de kaders, binnen de nationale en regionale afspraken’, en ‘Raadsleden bepalen vooraf hoeveel ruimte zij het college willen geven bij het opstellen van de transitievisie’.

Welke wijk wanneer aardgasvrij?

Een transitievisie warmte is een beleidsdocument dat een eerste richting geeft aan de aanpak van het isoleren en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Gemeenten ontwikkelen hiervoor een zogeheten wijkgerichte aanpak. Iedere gemeente moet voor het einde van 2021 een transitievisie warmte hebben vastgesteld.

Door aan de voorkant van dit proces een positie in te nemen kan de gemeenteraad het college kaders meegeven over de invulling van deze regierol. Om raadsleden in staat te stellen hun rol te pakken ten aanzien van de transitievisie warmte is deze informatiekaart ontwikkeld in opdracht van Democratie in Actie. 
Vorig jaar organiseerde Platform 31 in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, het Leerprogramma Programma Aardgasvrije Wijken, de Vereniging van Griffiers en Democratie in Actie drie online bijeenkomsten over informatie, participatie en besluitvorming rond warmtetransitie.

Meer informatie 

- Download hier de informatiekaart ‘Rollen raad transitievisie warmte’.
- De informatiekaart is ook te vinden in de digitale leeromgeving.
- Meer informatie over de Transitievisie Warmte staat op: www.aardgasvrijewijken.nl/tvw