‘Meer tijd voor raad en inwoners voor vaststellen RES’

‘Meer tijd voor raad en inwoners voor vaststellen RES’

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden bepleit uitstel voor het vaststellen van de concept-versie van de regionale energiestrategie (RES). Er is meer tijd nodig om inwoners te betrekken bij het vaststellen van de zogeheten RES, maar ook voor gemeenteraden om hun democratische rol als volksvertegenwoordiger goed te kunnen vervullen.

“Door het coronavirus zijn de afgelopen weken talloze raadsvergaderingen uitgevallen. We mogen niet verwachten dat wanneer het wettelijk is toegestaan om digitaal te vergaderen en te besluiten dat elke raad dat meteen in de vingers heeft”, waarschuwt Bahreddine Belhaj, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Op basis van de concept-RES wordt uiteindelijk duidelijk hoeveel zonnepanelen en windmolens, of zoals Zeeland wenst via kernenergie, elke van de 30 Nederlandse regio’s gaat plaatsen om te voorzien in de eigen energiebehoefte en zo nodig ook in die van andere regio’s.

Voorbereiding

Naar verwachting mogen gemeenteraden vanaf de tweede helft van volgende week digitaal vergaderen en digitaal besluiten. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden merkt dat raadsleden nog lang niet allemaal goed voorbereid zijn op het uitvoeren van het raadswerk in een digitale omgeving. Bovendien is er ook een fors aantal griffiers die nauwelijks of geen ervaring heeft met het voorbereiden van digitale raadsvergaderingen en digitale besluitvormingsprocessen.

Draagvlak

“Er wordt door velen hard gewerkt om digitaal vergaderen en besluiten mogelijk te maken. Tegelijkertijd gaat het er niet alleen om dat raadsleden goed de weg weten in een digitale vergadering. Het gaat er ook om dat inwoners op dezelfde wijze als in gewone vergaderingen hun rol kunnen hebben. Vooral voor het vaststellen van de RES is zowel burgerparticipatie als het juiste democratische proces van groot belang. Meer tijd bieden voor dit proces is in ieders belang. Kernpunt van de RES is namelijk draagvlak”, aldus voorzitter Belhaj.

Overleg

Over uitstel voor gemeenten, provincies en waterschappen in de RES-regio’s voor het inleveren van de concept-versie van de regionale energiestrategie wordt overleg gevoerd door onder meer de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen, zo bleek vandaag uit Binnenlands Bestuur.

Deadline

In de regionale energiestrategie geven de 30 energieregio’s aan hoe, waar en op welke manier ze duurzame elektriciteit gaan opwekken. Op 1 juni is de deadline voor het concept-RES, naar aanleiding waarvan het Planbureau voor de Leefomgeving zal berekenen of het optelt tot te behalen doel van 35 Twh. De concept-RES-sen kunnen in principe door alleen de colleges worden goedgekeurd, maar veel betrokken overheden in de RES-regio’s hebben in een startnotitie afgesproken dat het concept-RES niet alleen door de besturen, maar ook door gemeenteraden en Provinciale Staten zal worden goedgekeurd. In sommige gevallen willen overheden zelfs een inspraakronde voor inwoners. Maar door het coronavirus worden die vergaderingen moeilijk.

Opties

Woordvoerder Nicky Struijker Boudier van het Nationaal Programma RES zegt in Binnenlands Bestuur dat alle opties nog op tafel liggen. ‘Maar op welke manier daarmee wordt omgegaan verschult per regio. Maar we horen wel dat, zelfs al kunnen er digitaal besluiten in de raden worden genomen, de RES meestal niet bovenaan de agenda staat.’ Rond 6 april verwacht het NP RES dat er meer duidelijkheid zal zijn.

Van de dertig regio’s hebben negen regio’s, en de deelregio Amsterdam, een concept-versie klaar van de RES klaar.

Barneveld

De lokale partij Lokaal Belang uit Barneveld heeft middels een brief aan alle gemeenteraden, Provinciale Staten, college van B&W en Gedeputeerde Staten het verzoek uitgesproken de deadline van het vaststellen van de concept-RES uit te stellen. Deze brief kunt u hier vinden: brief Lokaal Belang aan gemeenteraden.