Meerderheid Kamer lijkt raadsleden in rekenkamer te willen toestaan

Meerderheid Kamer lijkt raadsleden in rekenkamer te willen toestaan

Een meerderheid van de Tweede Kamer lijkt vast te houden aan de mogelijkheid om raadsleden zitting te laten nemen in lokale of regionale rekenkamers. Dat bepleit ook de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Het kabinet wil gemeenten met de Wet versterking decentrale rekenkamers verplichten om een eigen of gezamenlijke rekenkamer in te stellen. Voor raadsleden zou het niet meer mogelijk moeten zijn daar lid van te zijn. Dinsdag/morgen 31 mei wordt in de Tweede Kamer gestemd over het wetsvoorstel en over een daarmee samenhangend amendement, plus drie moties.

Volgens de laatste cijfers hebben 27 gemeenten een "slapende" rekenkamer. In zes gemeenten zijn alleen raadsleden lid. In 83 gemeenten bevat de rekenkamer zowel raadsleden als externe leden. De cijfers hierover krijgen een update, beloofde de minister.

Zelf vorm kiezen

Het Kamerlid Inge van Dijk (CDA) is erop tegen dat de autonomie van gemeenteraden wordt ingeperkt. Haar amendement regelt dat gemeenten zelf een vorm kunnen kiezen die aansluit bij lokale wensen. Ten minste de helft van de rekenkamerleden (met inbegrip van de voorzitter) mag géén lid zijn van de gemeenteraad, stelt ze voor. Als dit amendement wordt overgenomen, is van tafel dat voor raadsleden geen plaats meer is in rekenkamers of rekenkamercommissies, om de onafhankelijkheid van de commissie te garanderen. Dat laatse was wat minister Hanke Bruins Slot wil. 

Rol Algemene Rekenkamer

Van Dijk wil die onafhankelijkheid borgen door de Algemene Rekenkamer de komende vier jaar jaarlijks steekproefsgewijs tien rekenkamerrapporten te laten beoordelen op kwaliteit en onafhankelijkheid. De uitkomsten van dat onderzoek moeten worden betrokken bij de latere evaluatie van de wet, aldus een motie die ze indiende.

Toereikend bedrag 

Kamerlid Mark Strolenberg (VVD) wil, in overleg met de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies, laten nagaan welk bedrag per inwoner per gemeente toereikend is om onafhankelijk rekenkameronderzoek te doen. Voor een goede invulling zou daar ongeveer €1,30 per inwoner aan besteed moeten worden. In sommige gemeentes is het veel minder. Bruins Slot laat hiernaar onderzoek doen, maar ze legt liever geen norm op. In de eerste helft van 2023 komt zij hierop terug. De situatie nu is dat niet alle gemeenten voldoende budget beschikbaar hebben en/of stellen.