Merendeel burgers hecht waarde aan politieke inspraak

Merendeel burgers hecht waarde aan politieke inspraak

Het merendeel van de inwoners vindt politieke inspraak op lokaal niveau belangrijk. Deze burgers hebben vooral interesse in het houden van burgerfora en referenda en in het kiezen van de burgemeester. Participatie is volgens hen nuttig wanneer de groep deelnemers inclusiever en representatiever is dan de gemeenteraad. Participatie moet namelijk een aanvulling zijn op de vertegenwoordiging door raadsleden.

Dit is een van de conclusies uit het Lokaal Kiezersonderzoek 2022, waarin onder andere is gekeken naar de wensen van inwoners op het gebied van participatie en de bereidheid van inwoners om te participeren. De belangstelling voor deze onderwerpen nam afgelopen jaar toe wegens het historisch lage opkomstpercentage bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

Betrokkenheid

Burgers zijn minder geïnteresseerd in lokale politiek dan in landelijke politiek. Maar weinig mensen zijn actief betrokken bij de lokale politiek en nemen deel aan participatieprojecten. Al lange tijd wordt er geworsteld met de lage mate van politieke betrokkenheid van burgers op lokaal niveau. Positiever is het feit dat de mate van betrokkenheid de afgelopen zes jaar niet is gedaald. Ook zegt de geringe lokale participatie niet alles over hoe verbonden inwoners zich voelen met hun buurt en buren. De sociale binding op lokaal niveau is namelijk wel hoog. Burgers zijn overwegend positief als het gaat om sociale samenhang en betrokkenheid bij de buurt.

Participatiewens

Hoewel veel burgers zeggen politieke inspraak belangrijk te vinden, is het niet zo dat ieder van hen vaker mee wil doen aan participatieprojecten. Sommigen hebben een verlangen om politici steviger te controleren en te corrigeren. Zij willen de mogelijkheid hebben om in te kunnen grijpen wanneer het volgens hen misgaat. Aan deze ontevredenheid kan beter via een ombudspersoon gehoor worden gegeven dan via participatiemogelijkheden. Deze mogelijkheden zijn immers vooral bedoeld ter verbreding en verdieping van de betrokkenheid van burgers bij de lokale democratie, aldus het Lokale Kiezersonderzoek 2022.

Meer informatie

Het Lokaal Kiezersonderzoek 2022 is hier te vinden.

Hier kunt u meer informatie vinden over de voor- en nadelen van het houden van een burgerberaad.

Benieuwd naar hoe gemeenteraden adequaat om kunnen gaan met hun verschuivende rol in het kader van nieuwe vormen van burgerparticipatie? Lees het rapport Raadswerk is Maatwerk.