Minister Bruins Slot: investeren in goede ondersteuning raadswerk

Minister Bruins Slot: investeren in goede ondersteuning raadswerk

Om tegemoet te komen aan de werkdruk van raadsleden wil minister Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) werken aan de verbetering van de toerusting voor het ambt van gemeenteraadslid. Daarvoor wordt de samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden gezocht.

Chronisch tijdgebrek door het combineren van het raadswerk met een baan, toegenomen werkdruk door decentralisatie en regionale samenwerkingsverbanden en weinig tijd voor volksvertegenwoordigende taken. Raadsleden worstelen met de werkdruk. In een beantwoording van enkele schriftelijk vragen gesteld door Tweede Kamerlid Inge van Dijk (CDA) gaat de minister in op de ervaren werkdruk door raadsleden. “Het raadswerk moet wel behapbaar zijn voor raadsleden”, “Het is daarom van belang dat gemeenteraden niet schromen om te investeren in een goede ondersteuning van de griffie, rekenkamer, fractieondersteuning, ambtelijke bijstand en scholing”, aldus minister Bruins Slot.

Voor de versterking van de positie van de decentrale volksvertegenwoordigingen wordt de samenwerking gezocht met de beroeps- en belangenverenigingen van het decentraal bestuur, waaronder ook de Nederlandse vereniging voor Raadsleden.

Volksvertegenwoordigende taken

De conclusie van het Nationaal Raadsledenonderzoek 2021, dat gemeenteraadsleden 70% van de tijd kwijt zijn aan bestuurlijke taken en 25,4% aan volksvertegenwoordigende taken, onderschrijft de minister niet. Bruins Slot: “Raadsleden zijn voor 100% van hun tijd volksvertegenwoordiger en vervullen die rol ook als zij het college scherp controleren en de kaders stellen van nieuw beleid”. Aan de norm om minstens 50% van de tijd te besteden aan de volksvertegenwoordigende rol wilt de minister zich dan ook niet committeren. “De uitoefening van de volksvertegenwoordigende rol is niet hetzelfde als tijd besteden buiten het stadhuis, wat lijkt te worden gesuggereerd in het Nationaal Raadsledenonderzoek”, schrijft de minister.

Meer informatie

Het Nationaal Raadsledenonderzoek 2021, uitgevoerd in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden: klik hier.

De vragen van het Tweede Kamerlid Inge van Dijk (CDA) en het antwoord van minister Bruins Slot: klik hier.

Is de werkdruk herkenbaar? Tips om werkdruk te verminderen!