Modernisering verlofregeling op bordje nieuwe adviescollege

Modernisering verlofregeling op bordje nieuwe adviescollege

De modernisering van de verlofregeling voor raadsleden komt op het bordje te liggen van een nieuw adviescollege voor rechtspositionele zaken. De leden van dit adviescollege zijn afgelopen week benoemd door het kabinet. Voorzitter van het adviescollege is voormalig SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan.

De modernisering van de verlofregeling voor raadsleden komt op het bordje te liggen van een nieuw adviescollege voor rechtspositionele zaken. De leden van dit adviescollege zijn afgelopen week benoemd door het kabinet. Voorzitter van het adviescollege is voormalig SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan.

Het zogeheten Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers is een onafhankelijk college dat adviezen geeft over rechtspositionele vraagstukken van raadsleden, Statenleden, Kamerleden, wethouders, burgemeesters, gedeputeerden, commissarissen en ministers.

Verlofregeling en vergoeding

De modernisering van de verlofregeling voor raadsleden en de verhoging van de vergoeding voor Statenleden zijn de twee eerste onderwerpen waarover advies wordt gevraagd aan het Adviescollege. Het Adviescollege adviseert de minister en als het nodig is ook rechtstreeks aan Eerste en Tweede Kamer. Deze adviezen gaan over de arbeidsvoorwaarden van politieke ambtsdragers, zoals het pensioen, de uitkering na aftreden of ontslag, salarissen en onkostenvergoedingen.

Man/vrouw

Modernisering van de verlofregelingen is nodig omdat de vervangingsregeling bijvoorbeeld nog altijd ten onrechte het traditionele onderscheid tussen man en vrouw in stand houdt, alsof de samenleving in de afgelopen twintig jaar onveranderd is. Bovendien blijkt de ouderwetse verlofregeling het raadslidmaatschap onaantrekkelijk te maken voor mantelzorgers, ouders, pleegouders, adoptieouders, militairen, studenten en transgenders. Reacties van een tachtigtal gemeenteraden, griffiers en raadsleden aan de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden onderstreepten het belang om de vervangingsregeling te moderniseren.

Minister

De nieuwe minister van Binnenlandse Zaken Hanke Bruins Slot maakte tijdens de slotsessie van de online Tiendaagse voor Kandidaat-raadsleden bekend dat zij over het moderniseren van de vervangingsregeling advies zou vragen aan het nieuwe Adviescollege. De inhoud van dat advies wordt voorbesproken in het ORDPA, het overleg Rechtspositie Decentrale Politieke Ambtsdragers. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is een van de overlegpartijen in het ORDPA. Naar verwachting gaat het advies voor de zomer naar het Adviescollege. De minister heeft kenbaar gemaakt dat zij hoopt dat het Adviescollege voor het einde van het jaar het gevraagde advies uitbrengt.

Meer informatie

Het Adviescollege staat onder voorzitterschap van Alexander Rinnooy Kan. Voor de samenstelling van het Adviescollege klik hier.

Het standpunt van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden over de modernisering van de vervangingsregeling kunt u hier teruglezen.