Nederland doet het goed als het om afvalscheiding gaat

Sinds 2006 geldt het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton. Daarin is vastgelegd dat producenten en importeurs verantwoordelijk zijn voor de preventie, de inzameling en recycling van alle verpakkingen die zij op de markt brengen. Om aan deze producentenverantwoordelijkheid collectief uitvoering te geven, richtten de producenten en importeurs in 2006 Stichting Nedvang op. Maar hoe is Nedvang eigenlijk ontstaan en wat doet ze precies?

Nedvang staat voor Nederland van afval naar grondstof. Namens ruim 400.000 producenten en importeurs coördineert en stimuleert Nedvang de inzameling en het hergebruik van verpakkingen in Nederland. En dat tegen zo laag mogelijk maatschappelijke kosten. In de dagelijkse praktijk werkt Nedvang veel samen met het bedrijfsleven, de gemeenten, afvalbedrijven en uiteraard het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). Nedvang adviseert de gemeenten over de gescheiden inzameling van verpakkingsmateriaal. Ook motiveert en stimuleert Nedvang bedrijven en consumenten hun verpakkingsafval gescheiden aan te bieden. Nedvang kijkt zorgvuldig naar de hoeveelheid op de markt gebrachte verpakkingen en de hoeveelheid verpakkingen die wordt hergebruikt. Nedvang rapporteert hierover aan het Ministerie van I&M.

 

Minder in de afvalbak
Het Besluit is gebaseerd op de EU-richtlijn verpakkingen. Die bepaalt hoeveel procent verpakkingsafval gerecycled moet worden en hoeveel procent nuttig moet worden toegepast. De hergebruikdoelstellingen voor Nederland liggen daarbij hoger dan die voor Europa. Goed is om te zien dat er meer verpakkingen voor recycling worden aangeboden en er daardoor minder in de afvalbak zit.

 

Van hergebruik naar preventie

Toch blijft het niet bij hergebruik alleen. Bedrijven denken continu na over de ontwikkeling van verpakkingen. Ze stellen zich steeds meer de vraag of een verpakking lichter of beter kan. Bovendien houden ze zich bezig met de vraag of een verpakking van één soort materiaal is gemaakt en of er gerecycled materiaal ingezet kan worden. Hiermee kan worden bespaard op de productiekosten, logistiek en inkoop. Natuurlijk staat de bescherming van het product hierbij altijd voorop en is ook de eindgebruiker een belangrijk uitgangspunt. Om bedrijven te ondersteunen en stimuleren op het gebied van verpakkingspreventie, verzamelt Nedvang voorbeelden en kennis over het optimaliseren van verpakkingen. Deze kennis deelt Nedvang op haar beurt weer met bedrijven.

 

Voor meer informatie kijkt u op www.nedvang.nl