Nederlandse Vereniging voor Raadsleden ijvert voor positie raadsleden

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden ijvert voor positie raadsleden

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft goede hoop dat de VNG de voorstellen voor meer betrokkenheid en participatie van raadsleden in commissies en bestuur van de VNG worden overgenomen.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden ijvert voor een betere positie van raadsleden binnen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De VNG houdt eind volgende maand een buitengewone algemene ledenvergadering waar besloten wordt over de nieuwe governancestructuur van de koepel voor de raadsperiode 2014-2018.

Kwaliteit

De voorbereiding van de nieuwe governance-structuur wordt gedaan door een commissie onder leiding van de Dordtse burgemeester Arno Brok. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft in deze commissie, door voorzitter Peter Otten die lid is van deze commissie, de volgende punten ingebracht:

  • borgen van het beginsel dat raadsleden toegang hebben tot commissies, bestuur en onderhandelingsdelegaties;
  • instemming met het uitgangspunt dat werving en selectie van commissie- en bestuursleden en van delegatieleden vooral plaats vindt op basis van kwaliteit en competenties;
  • bevorderen dat ook de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een rol krijgt in de advisering over de kandidaatstelling van raadsleden naar de Commissie Governance; 
  • organiseren van ondersteuning door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden van raadsleden door middel van expertisegroepen;
  • bevorderen dat in commissies en bestuur een meer representatieve afspiegeling tot stand komt van vertegenwoordigers van lokale politieke partijen;
  • bevorderen dat de samenstelling van de subcommissie Rechtspositie wethouders en raadsleden op gelijke wijze plaatsvindt als voor de overige VNG commissies geldt;
  • instemmen om het aantal vertegenwoordigers per beroepsgroep in de Commissie Governance ( commissie Rombouts) met elkaar in evenwicht te brengen.

Samenwerking

Voorzitter Peter Otten is positief gestemd over het vergroten van de betrokkenheid vn raadsleden in de nieuwe governancestructuur: ‘De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden kijkt terug op een constructieve samenwerking in de commissie Brok en verwacht dat bovenstaande onderwerpen integraal terug te vinden zullen zijn in de voorstellen van de commissie.’

De voorstellen voor de nieuwe governancestructuur van de commissie-Brok worden eind van de maand rondgestuurd naar de leden. De bespreking en besluitvorming vindt plaats op 29 november tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) in Utrecht.