Nederlandse Vereniging voor Raadsleden tegen ongelijke behandeling subsidiering lokale partijen

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden tegen ongelijke behandeling subsidiering lokale partijen

Een derde deel van de raadsleden, de 3 duizend raadsleden van lokale partijen die op 19 maart zijn gekozen, ontvangt geen subsidie omdat zij lid zijn van een politieke partij die geen zitting heeft in het parlement. Tegelijkertijd moeten deze lokale partijen, die een derde deel van de kiezers in gemeenten vertegenwoordigen,  wel verplicht transparantie geven over hun inkomsten. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vindt deze wettelijke regeling in strijd met artikel 1 van de grondwet.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vindt dat lokale partijen evenveel recht hebben op subsidie van de landelijke overheid als landelijke politieke partijen op subsidie voor politieke vorming en scholing en voor politieke activiteiten. ‘Het is de hoogste tijd dat dit punt wordt gedepolitiseerd en dat we niet langer de Tweede Kamer laten beslissen wie deze subsidie krijgt. Dit is weinig democratisch’, aldus voorzitter Peter Otten op de voorliggende wet financiering politieke partijen.

Discriminatie

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zet de bezwaren tegen de wet financiering politieke partijen uiteen in een brief die vandaag aan minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk is verstuurd. ‘Door de leden van de lokale politieke groeperingen de facto uit te zonderen van subsidiering op grond van deze wet is naar onze mening sprake van in ieder geval ongelijke behandeling en wellicht de facto van discriminatie’, staat in deze brief. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vindt dat voor subsidiering volgens deze wet lokale en landelijke partijen gelijk behandeld dienen te worden.

De noodzaak voor gelijke behandeling is groter geworden sinds minister van Binnenlandse Zaken Plasterk er voor heeft gepleit dat de kwaliteit van de raad beter moet. De minister zei dat begin dit jaar in een uitzending van Nieuwsuur. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft toen in een reactie aangegeven in te stemmen met de toezeggingen van de minister. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden stelt echter vast dat de minister alleen landelijke politieke partijen met subsidies in staat stelt de gewenste kwaliteit te organiseren. ‘Het gevolg daarvan is dat een derde van de raadszetels die ook geacht worden de door u gewenste kwaliteit te leveren op grond van deze wet (de wet fpp) daartoe niet in staat worden gesteld, maar hen voor het leveren van de door u gewenste kwaliteit afhankelijk maakt van bijdragen van hun leden en van sponsoren.’

Verantwoording

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden bepleit tevens dat voor de verantwoording van financieringsstromen voor lokale partijen dezelfde spelregels gelden als voor landelijke politieke partijen. Volgens de wet financiering politieke partijen moeten partijen over de lokaal ontvangen bijdragen publiekelijk verantwoording afleggen. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is het daarmee eens maar constateert dat deze verplichting voor lokale partijen – een derde deel van de raad – wringt omdat lokale partijen geen subsidie ontvangen maar zich wel moeten verantwoorden bij de overheid. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is gelijke behandeling mogelijk wanneer ‘door de gemeente zowel voor de in de gemeenteraden vertegenwoordigde landelijke partijen als voor lokale partijen te laten voorzien in het op gelijke voet toekennen van subsidie’.

Voor de volledige brief over de ongelijke behandeling van lokale en landelijke politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad aan minister Plasterk: klik hier.