Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vindt gehoor bij minister voor meer nazorg bij bedreigingen

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vindt gehoor bij minister voor meer nazorg bij bedreigingen

Minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk heeft positief gereageerd op het verzoek van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden om meer aandacht te geven voor de nazorg aan raadsleden die te maken hebben gehad met bedreigingen, agressie en geweld. Na incidenten en bedreigingen tegen raadsleden is er veel zorg in gezinnen en in de persoonlijke omgeving van raadsleden of het wel verstandig is om door te gaan als raadslid, zo heeft voorzitter Mark den Boer in een gesprek met de minister onderstreept.

Volgens de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is er te weinig aandacht voor de nazorg voor raadsleden bij agressie en geweld. Nazorg is nodig om raadsleden te helpen hoe om te gaan met een bedreigde situatie. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden acht meer aandacht voor nazorg ook nodig om het ondermijnende effect van verbaal en fysiek geweld tegen te gaan. In gezinnen en in de persoonlijke omgeving wordt raadsleden die met bedreigingen te maken hebben gehad de vraag gesteld of het wel zinvol is om door te gaan met het raadswerk, aldus voorzitter Mark den Boer.

Het Wormerlandse raadslid Harold Halewijn, bij wie eind vorige maand twee auto’s in brand werden gestoken, stelt zich die vraag ook. ‘Nu we een paar weken verder zijn, krijg ik af en toe het gevoel dat dit niet helemaal is waar ik om heb gevraagd toen ik mij verkiesbaar stelde. Ik blijf het raadswerk leuk vinden maar het moet ook leuk blijven’, aldus Halewijn in de rubriek Raadslid van de Week.

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden legt voorstellen op tafel bij minister

Voorzitter Mark den Boer heeft maandagmiddag in een gesprek met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ronald Plasterk, aandacht gevraagd voor de positie van raadsleden die met agressie, geweld en bedreiging te maken krijgen. In het gesprek heeft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden voorstellen gedaan om meer aandacht voor nazorg te faciliteren. Ook heeft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden gevraagd om een meldpunt zodat er meer zicht komt op agressie en bedreigingen van raadsleden.

Daarnaast heeft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden onderzoek gevraagd om in beeld te krijgen hoeveel en met welk type bedreigingen raadsleden worden geconfronteerd. Tevens wil de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een onderzoek naar hoe gemeenten de schaderisico’s voor ambtsdragers (en dus ook voor raadsleden) hebben afgedekt. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft de minister ook verzocht om bijeenkomsten te houden en een campagne te voeren om de ondermijnende effecten van bedreiging en geweld tegen raadsleden te bestrijden. De minister van Binnenlandse Zaken heeft positief gereageerd op de voorstellen van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

De aanleiding voor het gesprek was de reeks van incidenten van geweld en bedreigingen tegen bestuurders en raadsleden, onder meer in Rijswijk en Wormerland. Aan het gesprek met minister Plasterk namen ook deel de vice-voorzitter van de Wethoudersvereniging en de secretaris van het Genootschap van Burgemeesters.