Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zoekt bestuurslid

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zoekt bestuurslid

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zoekt een nieuw bestuurslid. Voor een goede uitvoering van onze taken is een bestuur onontbeerlijk. Door het vertrek van een bestuurslid in juni is er een vacature voor algemeen bestuurslid in het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Wilt u zich naast uw raadslidmaatschap in uw eigen gemeente ook op nationaal niveau bestuurlijk inzetten voor de positionering en belangenbeharting van raadsleden en gemeenteraden? Overweeg dan om bestuurslid te worden van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden!

Het bestuurslidmaatschap biedt de mogelijkheid om op nationaal niveau bij te dragen aan de ontwikkeling van het openbaar bestuur en de positie daarin van de gemeenteraad. Er zijn werkrelaties met de Vereniging van Griffiers, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, de Vereniging van Gemeentesecretarissen, de Wethoudersvereniging, de VNG, het ministerie van BZK, andere departementen, Tweede en Eerste Kamer en vele andere organisaties in het publieke domein. Daarnaast worden banden onderhouden met de kennnispartners van de vereniging.

Het bestuurslidmaatschap kost tijd maar brengt ook veel op het gebied van netwerken, kennis en ervaring. De functie is onbezoldigd. Reiskosten worden vergoed. Het algemeen bestuur vergadert 4 tot 6 keer per jaar centraal in het land. 

De Vereniging

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden behartigt al dan niet in gezamenlijkheid met de beroepsverenigingen in het lokaal bestuur en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de belangen van de politieke ambtsdragers in de gemeenten bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Parlement. Daarbij gaat het om wetswijzigingen of lagere regelgeving uitgaande van het ministerie van BZK waarin de positie van de gemeentebestuurders aan de orde is. Voorbeelden zijn de vergoedingen voor raadsleden, veiligheid/agressie & geweld, integriteit, of de rechtspositie.

Daarnaast organiseert de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden toerustings- en netwerkbijeenkomsten voor Raadsleden, waaronder Raadsacademies. Dit alles onder het motto: Een Sterke Raad Doet Er Toe!

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden wordt ondersteund door een professioneel bureau voor de inhoudelijke voorbereiding en ondersteuning van bestuursvergaderingen, activiteiten en evenementen. Het bureau verzorgt tevens de communicatie over netwerkbijeenkomsten en evenementen.

Solliciteren

Voor informatie over de bestuursfunctie kunt u contact opnemen met het bureau: info@raadsleden.nl of telefonisch: 070-3738195. Ook kunt u contact opnemen met de voorzitter Mark den Boer (gemeenteraadslid Molenwaard; voorzitter@raadsleden.nl). Uw motivatie met uw CV ontvangen we graag voor 2 juni a.s.