Negen vragen om grip te krijgen op gemeenschappelijke regelingen?

DEN HAAG – Steeds meer gemeentelijke taken worden uitgevoerd vanuit gemeenschappelijke regelingen van samenwerkende gemeenten. Een voorbeeld is afvalverwerking, en straks komen zorgtaken en participatie daarbij. Negen vragen om grip te houden op wat er gebeurt.

Raadsleden krijgen te maken met bezuinigingen en vragen zich tegelijkertijd af of er ook kan en wordt bezuinigd op gemeenschappelijke regelingen. En hoe zorg je er als raadslid voor dat in de gemeenschappelijke regeling wordt voldaan aan kwaliteitseisen die jouw kiezers mogen verwachten.

Een diepe plons in het bureaucratie van regels en regelgeving? Wat zeker helpt, is onderling overleg en contact, zoals in de regio Amersfoort waar alle raadsleden uit Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest, Woudenberg maar ook Barneveld en Nijkerk elkaar opzoeken om door onderlinge samenwerking tot een gezamenlijke behartiging van de belangen van de regio komen. Op de agenda van hun gezamenlijke bijeenkomst stond deze week onder meer het weerbarstige onderwerp gemeenschappelijke regelingen en de vraag hoe je daar grip op houdt.

Dat raadsleden het lastig vinden om grip te krijgen op gemeenschappelijke regelingen bleek in januari uit de landelijke enquête van Raadslid.Nu onder alle raadsleden. Zeven op de tien raadsleden maakten zich daardoor zorgen over de toekomst van de lokale democratie.

Negen vragen voor grip op gemeenschappelijke regelingen

Raadsleden hoeven niet precies te weten wat een gemeenschappelijke regeling inhoudt? Het is zaak dat zij de goede vragen kunnen stellen over de inrichting van een gemeenschappelijke regeling om zo grip te krijgen en te houden. BNG Advies, kennispartner van Raadslid.Nu, heeft een 9-tal vragen om inzicht en greep te krijgen als raadslid op gemeenschappelijke regelingen op een rij gezet:

  • Hoe is de (financiële) kennis en expertise binnen de gemeente geborgd om sturing te kunnen geven?
  • Hoe luidt de inhoud van het treasurystatuut van het samenwerkingsverband die zelfstandig geld mag aantrekken?
  • Op welke wijze wordt grip gehouden op omvang, kwaliteit en prijs van de geleverde diensten?
  • Hoe wordt omgegaan met uittredende deelnemers (financiële compensatie), met ongelijkwaardige inbreng van activa (en personeel) en niet parallel lopende P&C-cyclus in het samenwerkingsverband?
  • Waarom wordt samenwerking aangegaan en waarom wordt geopteerd voor deze vorm?
  • Wanneer wordt besloten voor inkoop van diensten boven een samenwerkingsverband?
  • Hoe vaak is er op ambtelijk niveau (informeel) overleg met andere deelnemende gemeenten en wordt in dit overleg consensus gezocht m.b.t. de gemeentelijke belangen?
  • Welke belangen heeft het samenwerkingsverband en welke de gemeente?
  • Hoe worden conflicten opgelost? Is er een onafhankelijke derde benoemd?

Voor het controleren van een gemeenschappelijke regeling kan de gemeenteraad ook gebruik maken van de eigen rekenkamer(commissie). Raadsleden kunnen aangeven welk type onderzoek zij van de rekenkamer van belang vinden.

Meer met minder: tips van BNG Advies

Voor gemeenten is het meer dan ooit van belang om gezonde (overheids)financiën te behouden of te verkrijgen. Gemeentebestuurders staan voor de uitdaging om de schaarse middelen optimaal in te zetten en om de kosten zo laag mogelijk te houden. Hierdoor moeten passende afwegingen worden gemaakt bij investeringsvoornemens, financieringsvraagstukken en het beheersen van risico’s om tegenvallers op te kunnen vangen.

BNG Advies van de BNG Bank, kennispartner van Raadslid.nu, geeft ook tips voor andere financiële vraagstukken, zoals treasury, het optimaal inzetten van geldstromen en kostenbesparing, investeringen en duurzaamheid. Vooral voor raadsleden die zich met de portefeuille financiën bezig houden is daarover meer informatie te vinden in een speciaal digitaal overzicht van BNG Advies.   

Voor alle financiële vragen en tips van BNG Advies, kennispartner van Raadslid.Nu, klik hier.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 15 april 2014

Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie. Nog geen lid van de vereniging? Aanmelden kan hier