Nieuwe gemeentelijke taken dwingt raad tot zorg voor sociale veiligheid

DEN HAAG- Raadsleden zijn er zich vaak niet van bewust dat er een direct verband bestaat tussen sociale veiligheid en de klassieke vraagstukken zoals rampenbestrijding, crisisbeheersing en brandveiligheid. De nieuwe gemeentelijke taken voor zorg en op het sociaal domein dwingt de gemeenteraad tot het nadenken hoe de sociale veiligheid in buurten en wijken overeind blijft.

Veiligheid is volgens velen een zaak van de burgemeester en het college. De burgemeester doet de openbare orde in de gemeente. Maar waar het gaat om het stellen van prioriteiten heeft hij de gemeenteraad nodig om draagvlak te krijgen voor het veiligheidsbeleid in de gemeente.

De decentralisatie van taken voor zorg en het sociaal domein heeft mede door de bezuinigingen effecten op kwetsbare burgers. Vaak wonen deze inwoners in wijken en buurten waar de sociale veiligheid geringer is als gevolg van criminaliteit, overlast en verloedering. De gemeenteraad moet door de decentralisatie van taken bepalen hoe en op welke wijze de gemeente als regisseur van de nieuwe taken het beschikbare budget laat besteden. Effecten op de sociale veiligheid mogen daarbij niet uit het oog worden verloren, zo blijkt ook uit de brief die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten onlangs heeft rondgestuurd.

Verbinding via het WMO-beleidsplan

De gemeenteraad moet ervoor zorgen dat er tussen het sociale domein en het veiligheidsbeleid een verbinding wordt gemaakt. Een voorbeeld van een verbinding is het monitoren van het huiselijk geweld en mishandeling en in het WMO-beleidsplan een extra accent leggen in een aantal wijken voor preventie.

De raad bespreekt het veiligheidsbeleid bij het vaststellen van het integraal veiligheidsplan (IVP). Beleidsvoornemens worden geconfronteerd met de uitkomsten van het beleid en op basis daarvan komt er een bijstelling of een prioriteitstelling. Ook worden andere partijen in het sociaal domein betrokken bij de beleidsvoornemens. De kader stellende rol van de gemeenteraad  wordt versterkt door het verbinden van het veiligheids-en het zorgbeleid.

Kindermishandeling

De politie en het Openbaar Ministerie zijn gebaat bij het delen van informatie, omdat er een overlap zit tussen veiligheid en zorg. Een voorbeeld van overlap is de signalering van kindermishandeling en – misbruik. In deze situatie is er een casusregisseur nodig die verantwoordelijk is voor de complexe en meervoudige problemen. Deze regisseur zorgt ervoor dat er tijdig knopen worden doorgehakt. Zonder een casusregisseur kan er niet worden opgeschaald naar een niveau waar een gezamenlijke afweging kan worden gemaakt. De samenwerking tussen gemeenten, Openbaar Ministerie en Politie is niet nieuw. Een voorbeeld van hun samenwerking zijn de Veiligheidshuizen.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de informatie die van belang is voor het thema veiligheid opgeschreven.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 16 april 2014

Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie. Nog geen lid van de vereniging? Aanmelden kan hier