Nieuwe pilots voor meer politieke ambtsdragers met een beperking

Nieuwe pilots voor meer politieke ambtsdragers met een beperking

in de aanloop naar de verkiezingen van 2023 voor provinciale staten en voor leden van het algemeen bestuur van waterschappen is een pilot geopend voor mensen met een beperking die zich hiervoor kandidaat willen stellen. De proef met een persoonlijke ondersteuner voor in functie zijnde decentrale volksvertegenwoordigers is verlengd en ook weer opnieuw opengesteld. In 2021/2022 hebben twee pilots gedraaid. Eén voor specifieke financiële ondersteuning voor aankomende raadsleden, en een andere met een persoonlijke ondersteuner voor in functie zijnde volksvertegenwoordigers van provincies, gemeenten en waterschappen.

De drempel voor mensen met een beperking om politiek actief te worden en te blijven is namelijk vaak hoog. Van de circa 12.000 volksvertegenwoordigers en bestuurders heeft nog geen 0,5% een structurele functionele beperking. Om meer mensen met een beperking in politiek en bestuur te krijgen, wil het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bezien of deze instrumenten behulpzaam zijn om mensen met een beperking in dezelfde uitgangspositie te brengen als mensen zonder een beperking. De pilots komen beiden voort uit het Actieplan politieke ambtsdragers met een beperking dat eind 2020 is gepresenteerd.

Financiële ondersteuning kandidaat-leden PS of AB

Eén van de drempels waar tegenaan gelopen wordt, is de angst voor hoge kosten die een politieke functie met zich mee kan brengen. Specifieke (financiële) ondersteuning kan helpen. In het buitenland zijn hier veel belovende resultaten mee geboekt.
In de pilot ontvangen deelnemers een bestedingsbudget van maximaal 2.000 euro per kandidaat voor kosten die zij vanwege de eigen beperking maken tijdens de kandidaatstellingsperiode. Het gaat dan bijvoorbeeld om extra of hogere vervoerskosten, kosten voor communicatie (bijvoorbeeld doventolk), ondersteuning bij activiteiten van het dagelijks leven (ADL-ondersteuning) en aan het inhuren van zorg om de verkiezingscampagne te kunnen volbrengen. Het gaat dus niet om campagne- en promotiekosten zoals bijvoorbeeld het drukken van verkiezingsfolders.

Persoonlijke ondersteuning decentrale volksvertegenwoordigers

De tweede proef richt zich op al zittende volksvertegenwoordigers. Uit onderzoek blijkt dat een volksvertegenwoordiger met een beperking voor zijn of haar ambtsvervulling baat kan hebben bij een persoonlijke ondersteuner. In Vlaanderen heeft men hier al enige jaren goede ervaringen mee. De taak van een dergelijke ondersteuner is het werk zodanig voor te bereiden, te regelen en te begeleiden dat de ambtsdrager daaraan zijn of haar tijd en energie niet hoeft te besteden en zich vooral kan concentreren op zijn taak als volksvertegenwoordiger. Denk bijvoorbeeld aan het regelen van en het begeleiden tijdens vergaderingen en dienstreizen.

Aanmelden

Beide pilots worden namens het ministerie van BZK uitgevoerd door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Omdat het een pilot betreft, is er een klein aantal voorwaarden aan deelname. Klik hier voor het informatieformulier voor de pilot Persoonlijke ondersteuner decentrale volksvertegenwoordiger en hier voor het informatieformulier voor de pilot voor kandidaten Provinciale Staten en/of Waterschap. Klik hier voor het aanvraagformulier voor de pilot Persoonlijke ondersteuner decentrale volksvertegenwoordiger en hier voor het aanvraagformulier voor de pilot voor kandidaten Provinciale Staten en/of Waterschap. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden door het aanvraagformulier in te vullen en op te sturen naar info@raadsleden.nl 

Vragen

Voor eventuele vragen kan u van maandag tot en met donderdag contact opnemen met Lisanne Spanbroek, bureau- en verenigingssecretaris van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.