Notitie Drentse regionale samenwerking: eerst inhoud, dan geld

Notitie Drentse regionale samenwerking: eerst inhoud, dan geld

Een duidelijk schema met data, termijnen en deadlines voor alle deelnemers, van gemeenteraden tot besturen van verbonden partijen. Gemeenten en raadsgriffiers in Drenthe sloegen de handen ineen om te komen tot een strakkere en overzichtelijke werkwijze en rolverdeling rond de verschillende gemeenschappelijke regelingen in hun provincie, met name de Planning- en Control-cyclus. 

Als medeopstellers van een gespreksnotitie pakken de griffiers hun aandeel in hun rol als hoeders van een heldere besluitvorming en strakke, afgestemde P&C-cyclus. Dit om te bevorderen dat gemeenteraden voldoende invloed kunnen uitoefenen en tijdig beschikken over alle relevante informatie. Het streven is de klokken in de P&C-cyclus zoveel mogelijk gelijk te laten lopen en de rol van de raden in de sturing op GR-en te versterken. Waar nodig en mogelijk is de aanbeveling gemeenteraden en politieke partijen samen te laten optrekken in plaats van "ieder voor zich". 

Afstand tot uitvoering

Auteurs van het stuk zijn Cindy Elken, raadsgriffier van Hoogeveen en Peter Koekoek, gemeentesecretaris van Tynaarloo. Zij schreven het in opdracht van de provinciale griffierskring en het bestuur van de Vereniging van Drentse Gemeenten. Aanleiding voor het document is de onvrede over de invloed op gemeenschappelijke regelingen en de afstand tot de uitvoering. Dat wordt niet alleen zo ervaren door gemeenteraden, maar ook door collegeleden.

Voorgestelde afspraken

Het document stelt een aantal afspraken voor, onder meer het invoeren van voorjaarsoverleggen, een vervroegde aanleverdatum voor de ontwerpbegroting, het schrappen van kaderbrieven en een eenduidig format voor ontwerpbegrotingen in heel Drenthe. De afspraken worden niet formeel vastgelegd, maar de werkgroep 'GRIP' die aan de basis stond van de gespreksnotitie verwacht dat gemeenten zich er wel aan houden, "gezien het gezamenlijke belang om een goede werkwijze rond GR-en te krijgen." Na twee jaar kan dan een evaluatie volgen.

Geld en inhoud scheiden

De volgorde van het traject is in een duidelijk schema gegoten, met data, termijnen en deadlines voor alle betrokken partijen. De notitie is nadrukkelijk géén financieel stuk, maar dient “ter voorbereiding op het overleg in de fracties”, die hun inbreng in het overleg beter kunnen bepalen, schrijven Elken en Koekoek. “Dit hele gesprek wordt op inhoud gevoerd zonder daar al te veel de financiën bij te betrekken”, aldus de auteurs. Diverse betrokken partijen, maar met name de GR’en, hebben aangegeven dat ze graag de gesprekken over de inhoud en het geld uit elkaar willen trekken.

Verduidelijkende vragen

Aan de hand van de notitie kunnen de raadsleden verduidelijkende vragen stellen, richtingen, kaders en eigen wensen bepalen. Daarmee “sluit dit instrument aan bij de wens van GR’en om ruimte hebben voor het inhoudelijke gesprek naast de gesprekken over financiën.” Dat wordt in de ideale situatie gevoerd met de raden en hun vertegenwoordigers in de GR-besturen. De laatsten weten dan ook beter wat de gemeenteraden van hen verwachten.

Lokale thema’s

Tijdens het Voorjaarsoverleg kunnen individuele raden ingaan op lokale thema’s. De aanbeveling is om meerdere Voorjaarsoverleggen op hetzelfde moment te voeren. Griffiers organiseren de voorbereiding en hebben de regie. Uiterlijk 1 mei moet de ontwerpbegroting bij de raden liggen, om voldoende tijd over te houden voor het schrijven van zienswijzen. Liefst zoveel mogelijk gelijkluidend of gezamenlijk.

Intergemeentelijk Deelnemersoverleg

Het punt van gezamenlijkheid in intergemeentelijke samenwerking loopt als een rode draad door de gespreksnotitie: zoek zoveel mogelijk naar gemeenschappelijke belangen. Ambtenaren kunnen al vooruit gestuurd worden om die te verkennen, tijdens een nog toe te voegen ‘Intergemeentelijk Deelnemersoverleg’.

Meer informatie

Kilk hier om de notitie 'Samen Werken voor Drenthe - Drenthebrede afspraken voor Drentse gemeenschappelijke regelingen, gemeenteraden en colleges' te lezen. 

Uiteenlopende informatie over grip op regionale samenwerking vindt u op onze themapagina over het onderwerp.