NVRR: Raadsleden in lokale rekenkamers

NVRR: Raadsleden in lokale rekenkamers

De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) is het oneens met het plan van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken om raadsleden compleet uit lokale rekenkamers te weren. De NVRR vindt dat raadsleden plaats kunnen nemen in lokale rekenkamers zolang ze maar een minderheid vormen en er een externe voorzitter is.

De voorzitter Jan de Ridder schrijft dit namens de rekenkamervereniging in een reactie op het plan van minister Plasterk. De NVRR is dus van mening dat de wetgever het lidmaatschap van raadsleden niet zou moeten verbieden. Daarnaast vindt de vereniging dat betrokkenheid van raadsleden een belangrijk aandachtspunt is. De NVRR vindt het essentieel dat gemeenten worden verplicht om in hun verordening op te nemen op welke wijze betrokkenheid van raden en raadsleden zal worden gewaarborgd.

Lokale rekenkamers hebben de taak om de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid te onderzoeken en daarmee de volksvertegenwoordigers te helpen bij hun controlerende taak. Dat is gegeven de uitbreiding van de taken van gemeenten een uitdagende taak. 

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is ook van mening dat raadsleden plaats moeten kunnen nemen in lokale rekenkamers. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden protesteerde in september al tegen het voornemen van de minister om raadsleden te weren uit de lokale rekenkamer. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vindt dat de raden zelf moeten kunnen uitmaken of raadsleden deel uitmaken van de rekenkamer. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft dat standpunt verwoordt in een brief aan alle raadsleden.

Voorzitter Mark den Boer: ‘’Het gaat er veel meer om dat gemeenteraden beseffen hoe belangrijk de rekenkamer kan zijn als instrument om het beleid van het college van B&W te controleren. De tweede stap is dan dat instrument op een goede manier in te zetten. Het is een instrument van de raad zelf. Laat die raad dan ook zelf kiezen hoe ze een goede invulling aan die rekenkamer geven.’’

Algemene rekenkamer

De Algemene Rekenkamer maakte dinsdag het standpunt bekend dat ze het oneens zijn met het standpunt van de NVRR. De Algemene Rekenkamer kiest principieel voor een rekenkamer zonder raadsleden en staat daarom positief tegenover het actieplan van minister Plasterk. De Algemene Rekenkamer vindt dat een rekenkamer zonder raadsleden de beste garantie is om iedere vorm van belangenverstrengeling en kans op politieke kleuring  te voorkomen.

Voorzitter Jan de Ridder van de NVRR zegt in de brief van de Vereniging van Rekenkamers: ‘’We zijn daarbij tot de slotsom gekomen dat de opvatting van de vereniging is dat de wetgever het lidmaatschap van raadsleden niet zou moeten verbieden, maar dat wij het met oog op de onafhankelijkheid wel essentieel vinden dat raadsleden binnen een rekenkamer altijd een minderheid vormen en ook de voorzitter extern is.”

Meer informatie

Wie alle brieven en standpunten terug wil lezen kan dat door te klikken op de volledige versie van de diverse standpunten:

  • Brief NVRR aan de voorzitter van de Tweede Kamer.
  • Brief van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden aan alle raadsleden over het actieplan lokale rekenkamers.
  • Artikel Binnenlands Bestuur over Algemene Rekenkamer.