Ondersteuningsteam on Tour in gesprek met raadsleden, burgemeesters, griffiers en wethouders

Ondersteuningsteam on Tour in gesprek met raadsleden, burgemeesters, griffiers en wethouders

Bijna een jaar geleden is het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur een tour gestart langs gemeenten om hen te ondersteunen bij agressie en intimidatie tegen politieke ambtsdragers. Inmiddels zijn 200 gemeenten benaderd en lopen er in allerlei provincies gesprekken met burgemeesters en griffiers, en is ook met tal van raadsleden en collegeleden gesproken over waar en wanneer agressie en intimidatie aanvaardbaar is.

Het doel van de tour is om eind 2024 uiteindelijk tweehonderd van de 342 gemeenten te hebben bezocht met als oogmerk: het gesprek te voeren of politieke ambtsdragers zich bewust zijn van agressie en intimidatie en waar zij de grens trekken. De gemeenten krijgen eerst een brief met een uitnodiging voor een bijeenkomst, waarna ze ook telefonisch worden benaderd voor een verkennend en oriënterend gesprek met burgemeester en griffier. Inmiddels zijn tweehonderd gemeenten benaderd, verdeeld over zes provincies. De meeste gemeenten zijn benaderd in Brabant (56 gemeenten), Zuid-Holland (50) en Limburg (31). In die laatste provincie is nog een belactie bezig. De overige provincies staan voor de komende maanden op het programma.

Aanbod van het Ondersteuningsteam

Wat het Ondersteuningsteam de gemeenten biedt is allereerst oriënterende gesprekken met de burgemeester en griffier. Wat speelt er in de gemeente? Is er al een agressieprotocol? Werkt de gemeente al met een gedragscode?

Daarna biedt het Ondersteuningsteam de gemeente aan om terug te komen om een avond te houden voor de gemeenteraadsleden en de leden van het college van burgemeester en wethouders rond het thema agressie. Het doel is in dat gesprek, met de inzet van experts, het gesprek te voeren waar en wanneer raadsleden en collegeleden de grens trekken als het gaat om agressie en of zij zich bewust zijn van hoe er door elk van hen wordt omgegaan met agressie en intimidatie.

Bijeenkomst

Het Ondersteuningsteam organiseert, begeleidt en bekostigt deze bijeenkomst, die helemaal is afgestemd op de behoeften en wensen van de betreffende gemeente. Inmiddels hebben veertien gemeenten een bijeenkomst of training gehad voor de gemeenteraad en collegeleden. Ook heeft er één sessie plaatsgevonden voor de Statenledenvergadering in Zeeland via Statenlid.nu en het OTWB. Wilt u meer weten over wat er allemaal loskomt op zo’n avond? Lees het interview met Caroline Koetsenruijter.

Extra aanbod

Mocht er na afloop van het gesprek met raad en collegeleden behoefte zijn aan meer, dan biedt het Ondersteuningsteam ook de mogelijkheid om trainingen te organiseren. Dit kunnen zowel trainingen zijn voor de hele gemeenteraad als op het individuele raadslid, wethouder of burgemeester gericht. De eventuele kosten voor deze extra verdiepingsronde over hoe om te gaan met agressie en intimidatie zijn wel  voor rekening van de gemeente.

Eerste gesprekken gevoerd

In 79 gemeenten zijn al eerste gesprekken geweest of staan gepland. De meeste interesse is er in Drenthe waar 83 procent van de gemeenten al eerste gesprekken heeft gehad of gepland. In Utrecht is dat 73 procent van de gemeenten, in Overijssel 44 procent. In Noord-Brabant heeft al 37,5 procent van de gemeenten een eerste gesprek gehad of gepland en in Zuid-Holland 32 procent. Voor 63 gemeenten wacht het Ondersteuningsteam nog op een reactie van de burgemeester of griffier naar aanleiding van de belactie. Slechts 35 gemeenten van alle gemeenten in de tot nu toe aangeschreven provincies hebben aangegeven geen interesse te hebben in het aanbod van het Ondersteuningsteam.

Provincies

Ook worden er gesprekken gevoerd met de Commissarissen van de Koning en de Statengriffiers. Tot nu toe zijn er zeven gesprekken geweest en staan er nog twee in de planning. Met drie van hen moet er nog een afspraak worden gemaakt.

Vertrouwenspersonen, experts en ervaringsdeskundigen

Het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur biedt burgemeesters, wethouders, raadsleden, Statenleden en gedeputeerden die geconfronteerd worden met vraagstukken rondom de eigen veiligheid (intimidatie, bedreiging, agressie en geweld) steun.

Het Ondersteuningsteam bestaat uit vertrouwenspersonen, experts en ervaringsdeskundigen en biedt een luisterend oor en persoonlijk advies. Het Ondersteuningsteam Netwerk Weerbaar Bestuur is een samenwerkingsverband van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, Wethoudersvereniging, Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, StatenlidNu en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Wanneer u te maken krijgt met agressie en intimidatie kunt u 24/7 contact opnemen met het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur. Het Ondersteuningsteam is telefonisch bereikbaar op 070-3738314. U komt dan in contact met een van de vertrouwenspersonen.