Onervaren burgemeesters willen raad coachen

Onervaren burgemeesters willen raad coachen

DEN HAAG – Burgemeesters met 2 tot 6 jaar ervaring vinden het ‘coachen van raad en raadsleden’  belangrijker dan hun collega’s met 13 jaar of meer ervaring. Dit blijkt uit het rapport Majesteitelijke en magistratelijk van de Universiteit van Tilburg over het burgemeestersambt.

Overigens vinden burgemeesters het coachen van wethouders aanzienlijk belangrijker dan het coachen van raadsleden, zo blijkt uit het zelfde rapport.

Tegelijkertijd vinden burgemeesters het veel belangrijker om verantwoording over hun daden af te leggen aan de gemeenteraad dan het afleggen van verantwoording aan het college (zie tabel 23 en tabel 24, pag. 72 van het rapport). Opvallend hierbij is dat burgemeesters van de allerkleinste gemeenten – met minder dan 20 duizend inwoners – veel minder vaak ter verantwoording worden geroepen over de ‘uitvoering van bij wet aan de burgemeester opgedragen taken’  dan burgemeesters van gemeenten met 50-100.000 inwoners.

Voorzittersrol college en overleg met presidium

Het voorzitten van de gemeenteraad wordt door burgemeesters belangrijker gevonden dan 15 jaar geleden, toen het dualisme nog niet was ingevoerd in het lokaal bestuur (zie tabel 25, pag. 75 van het rapport).

Een andere opvallende uitkomst uit dit rapport is de waardering en betekenis voor het overleg met het raadspresidium. Voor een burgemeester van een gemeente met 20.000-50.000 inwoners is het overleg met de fractievoorzitters, het zogeheten seniorenoverleg of presidium, belangrijker dan voor zijn collega uit een grotere gemeente.

Proces of inhoud

Burgemeesters houden zich niet actief bezig met fragmentatie of politisering in de raad. Zij vinden dat een verantwoordelijkheid van de raad zelf. Daar waar de burgemeester zich tegenover de raad proactiever opstelt, gaat het meestal over zaken als de cultuur en de procedures. Het doel is dan over het algemeen de stabiliteit en continuïteit te bevorderen (pag. 77 van het rapport). Dit vertaalt zich niet in een actieve rol tijdens coalitiebesprekingen. De overgrote meerderheid van de burgemeesters fungeert dan als adviseur.

Burgemeesters staan niet te trappelen om een inhoudelijke portefeuille toebedeeld te krijgen. Burgemeesters zijn bang dan speelbal te worden van de politiek in raad en college en dat maakt hen kwetsbaar en beperkt de rol om boven de partijen te staan (zie pag. 79 van het rapport). Tegelijkertijd heeft ruim 80 procent van de burgemeesters een inhoudelijke portefeuille. Meest populair zijn de portefeuilles “regionale samenwerking”, “integriteit” en “communicatie/public relations”.

Informatie

Voor meer informatie over “Majesteitelijk en magistratelijk, de Nederlandse burgemeester en de staat van het ambt”, klik voor het volledige rapport en de aanbiedingsbrief van de minister hier.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 25 april 2014

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op twitter (@Raadslid.Nu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie. Nog geen lid van de vereniging? Aanmelden kan hier