Onkostenvergoeding raadsleden 2014 stijgt met prijsontwikkeling mee

DEN HAAG – De onkostenvergoeding voor raadsleden van het jaar 2014 stijgt per 1 januari met 2,4 procent. Dat blijkt uit de jaarlijkse circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  

De hoogte van de onkostenvergoeding is afhankelijk van de consumentenprijsindex voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar. Voor 2013 is de index 2,4% hoger dan voor 2012. Daarom stijgt de onkostenvergoeding per 1 januari 2014 met 2,4%.  Welke kosten voor eigen rekening komen, is opgenomen in de tabel in hoofdstuk 5 van de Handreiking integriteit van politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen.

Vergoeding voor de werkzaamheden              
De vergoeding voor de werkzaamheden voor raadsleden volgt het indexcijfer CAO-lonen overheid, inclusief beloningen geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar. Het cijfer over 2013 is nog niet bekend. Daarom wijzigt het bedrag voor de vergoeding voor de werkzaamheden per 1 januari 2014 vooralsnog niet. Zodra het cijfer bekend is, zal het ministerie vaststellen of aanpassing noodzakelijk is. De vergoeding voor leden van gemeentelijke commissies die geen lid zijn van de gemeenteraad is nog niet bekend.

Tegemoetkoming ziektekosten         
Raadsleden kunnen een tegemoetkoming ziektekosten ontvangen. Dit moet dan wel door de gemeenteraad in de “Verordening rechtspositie (wethouders) raads- en commissieleden zijn vastgelegd. De minister stelt jaarlijks het maximumbedrag vast. Dit bedrag volgt de salarisontwikkeling van de ambtenaren in de sector Rijk. De salarissen voor de sector Rijk zijn ongewijzigd. Het maximumbedrag zoals dat in 2009 is vastgesteld, is nog steeds van toepassing, namelijk: € 203,21.

Meer informatie  
De volledige informatie inclusief de tabellen is te vinden in de circulaire Bezoldiging en ambtstoelage burgemeesters, bezoldiging en (onkosten)vergoeding wethouders, (onkosten)vergoeding raads- en commissieleden 2014.