Onnodige inperking van het raadswerk

Onnodige inperking van het raadswerk

Bij belangenverstrengeling moeten raadsleden zich naast het onthouden van stemming ook zich onthouden van beraadslaging. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden ziet hier geen toegevoegde waarde in en heeft vertrouwen in het beoordelingsvermogen van raadsleden individueel en als collectieve raad.

In het wetsvoorstel ‘bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur’ dat minister Ollongren onlangs naar de Kamer stuurde, is een artikel opgenomen dat belangenverstrengeling preciezer regelt nadat na uitspraken van de Raad van State verwarring was ontstaan over de reikwijdte van artikel 28 in de Gemeentewet.
De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vindt verder vastleggen van de regels omtrent het deelnemen aan beraadslaging een onnodige inperking van het raadswerk. Je kan beter zorgen dat het bewustzijn van raadsleden en raden van de noodzaak tot transparantie wordt vergroot.

Deeltijd

Omdat raadsleden hun raadswerk in deeltijd doen en daarnaast andere werkzaamheden of activiteiten uitoefenen, brengen ze maatschappelijke ervaring mee in de politieke besluitvorming. Maar dit brengt ook het gevaar voor beïnvloeding van besluitvorming ten behoeve van individuele belangen met zich mee.
De raad kan als hoogste bestuursorgaan zijn eigen afweging maken over het al dan niet deelnemen aan de beraadslaging, en inzetten op optimale transparantie van nevenfuncties en andere activiteiten en belangen.

Gesprek in plaats van regels

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden ziet meer toegevoegde waarde in een jaarlijks gesprek in gemeenteraden over integriteit dan in extra wettelijke regels. De Vereniging is uiteraard bereid om een rol te vervullen bij het vergroten van het bewustzijn van raadsleden op dit vlak.

Meer informatie:

De brief met de reactie op het wetsvoorstel van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.
De eerdere reactie op de consultatie in januari 2020.
Het Wetsvoorstel en de Memorie van Toelichting.

Daarnaast hebben wij een aantal artikelen over verschillende onderdelen uit het wetsvoorstel geschreven:
De VOG voor wethouders
Versterking positie commissaris van de Koning 
Stemonthouding 
Herverdeling van zetels bij lijstuitputting 
Geheimhouding