Ook de raad experimenteert voor wetgeving met minder regels

DEN HAAG – Raadsleden krijgen een interessante, spannende uitbreiding van hun werkzaamheden door de komst van de zogenaamde ‘experimentenwet’. De bedoeling is dat raadsleden gaan toetsen of alternatieve wetten, die als doel hebben beknellende wetten buiten werking te stellen, uitvoerbaar zijn. 

De experimentenwet is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Gemeenten mogen, mits hun voorstel voldoet aan de voorwaarden, experimenteren met alternatieve wetten als deze ter vervanging dienen voor beknellende wetgeving. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt hieraan mee, om zo te stimuleren dat de gemeente haar taken met zo min mogelijk regels uitvoert. 

Experimentenwet beoogt minder regels

De experimentenwet heeft als belangrijkste doel dat gemeenten worden gestimuleerd om maatschappelijke knelpunten en problemen op een effectieve manier op te lossen en aan te pakken. Het moet er toe leiden dat knellende regelgeving en beperkende regels niet langer maatgevend zijn voor de aanpak van knelpunten. De experimentenwet heeft daarom ook als doel dat de dienstverlening van gemeenten beter wordt en dat gemeentelijke taken efficiënter worden uitgevoerd. 

Verruiming taken gemeenteraad

In eerste instantie betekent de experimentenwet vooral dat ambtenaren en college nadrukkelijk in de gaten houden hoe en op welke wijze knelpunten minder omslachtig kunnen worden opgelost. De gemeenteraad krijgt ook een belangrijke rol. De taken van de raad als kaderstellend en controlerend orgaan worden verruimd. Voorwaarden zijn onder andere dat het gedane voorstel voor een experiment uitgewerkt moet kunnen worden door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Experimenten moeten uitvoerbaar zijn, en het is onder andere aan de raad om dit te toetsen. 

Voor meer informatie over de doelen en voorwaarden van de experimentenwet klikt u hier.  

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 18 maart 2015.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier

Voor meer informatie over Raadslid.Nu: www.raadslid.nu