Overgangsregeling vergoeding voor tablet

Overgangsregeling vergoeding voor tablet

Raadsleden kunnen ook in 2019 een beroep doen op de gemeente voor het vergoed krijgen van digitale apparaten zoals een iPad/tablet. Deze voorziening was niet opgenomen in de nieuwe rechtspositieregeling die per 1 januari van kracht is, maar dankzij een nieuwe overgangsregeling kunnen raadsleden voorlopig een beroep blijven doen op de vergoeding. 

De overgangsregeling is bekendgemaakt in een brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de beroeps- en belangenverenigingen voor raadsleden, wethouders, burgemeesters en andere politieke ambtsdragers. De brief is een aanvulling op het eind vorig jaar bekendgemaakt Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

Het nieuwe rechtspositiebesluit zou voor raadsleden een einde maken aan de vergoeding voor ICT-voorzieningen zoals iPad die nodig zijn voor het raadslidmaatschap. Dat zou in strijd zijn met de rechtszekerheid voor raadsleden die sinds maart 2018 in functie zijn. Daarom is nu besloten om de bepaling uit de oude rechtspositieregeling van kracht te laten voor ambtsdragers die vóór 1 januari 2019 zijn aangetreden en niet tussentijds zijn afgetreden, ontslagen of herbenoemd. 

Aanleiding voor de aanpassing waren klachten van raadsleden en griffiers, die de administratieve uitvoering van de regeling verrichten, over het schrappen van de in 2018 toegekende ICT-voorzieningen. Voor meer informatie kunnen raadsleden contact opnemen met hun griffier of mailen naar: info@raadsleden.nl.