Partner in beeld: KING

Partner in beeld: KING

Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) is van en voor gemeenten. KING ondersteunt gemeenten in hun (organisatie)ontwikkeling en de uitvoering van gemeentelijke taken, met als pijlers bestuurskracht, dienstverlening en uitvoering. Het kwaliteitsinstituut is gelieerd aan de VNG, maar heeft een eigenstandige positie. VNG is belangenbehartiger van alle gemeenten. KING is opgericht om samen met de gemeenten de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen aan inwoners en bedrijven. Wellicht kent u KING al van bijvoorbeeld www.waarstaatjegemeente.nl, het 14+netnummer, de jaarlijkse KING Best Gejat Prijs of begeleiding bij bestuurskrachtonderzoeken.

Decentralisaties

Ook bij de decentralisatie van de jeugdzorg, de AWBZ-begeleiding en de Wet werken naar vermogen (Wwnv) ondersteunt en adviseert KING gemeenten. Door de val van het kabinet is de toekomst van de Wwnv en de AWBZ-begeleiding weliswaar onzeker, maar gemeenten geven aan de ontwikkelingen lokaal niet stop te willen zetten. Daarom zetten KING en VNG het ondersteuningsaanbod door. KING ondersteunt gemeenten bij samenwerking, bestuurskracht en het verbeteren van de dienstverlening. Terreinen waar raadsleden – zowel in de kaderstellende als controlerende rol – volop bij betrokken zijn.

Ondersteuningsaanbod KING en VNG

De opgave is veelomvattend en waar het precies naar toe gaat is nog niet helder. Maar één ding is zeker: gemeenten kunnen niet zonder informatie. KING en VNG bieden een aantal ondersteuningsproducten die juist voor gemeenteraadsleden relevant zijn.

Zo heeft VNG honderden actuele praktijkvoorbeelden op www.vng.nl verzameld, variërend van jeugdzorgvisies en experimentele samenwerkingsvormen tot regionale werkgeversbenadering. Op www.waarstaatjegemeente.nl kunnen gemeenten binnenkort de omvang en ontwikkeling van doelgroepen van de decentralisatie vergelijken met andere gemeenten. Ook heeft KING in juni een nieuw rapport toegevoegd over sociale zekerheid. De VNG organiseert voor het project Slim Samenwerken geregeld bustours langs inspirerende voorbeelden van samenwerkingsverbanden. Bovendien biedt KING procesbegeleiding aan gemeenten. In verschillende workshops is aandacht voor de verschillende rollen, taken en leerervaringen vanuit de raad, het college en het MT.

KING-workshop congres

Is er een blauwdruk van hoe gemeenteraden betrokken zouden moeten worden bij de decentralisatieprocessen? Iedere gemeente kent haar eigen proces en dynamiek als het gaat om de decentralisaties en de rol van de gemeenteraad daarbij verschilt sterk. Waar staat de raad bij de nieuwe decentrale taken? Hoe voeren raadsleden hun kaderstellende en volksvertegenwoordigende rol goed uit? En op welk moment zijn raadsleden eigenlijk aan zet?

Tijdens het jaarcongres vande Nederlandse Vereniging voor Raadsleden op 22 september 2012 geven de adviseurs van KING Miriam Haagh en Annemieke van Brunschot een workshop waarin deze vragen aan de orde komen. Vanuit de praktijk werken zij aan de hand van concrete gemeentelijke voorbeelden samen met de raadsleden aan een proces waar de deelnemers mee verder kunnen in hun eigen raadswerk.