Positie raadsleden binnen VNG ongewijzigd

Positie raadsleden binnen VNG ongewijzigd

De positie en de rol van raadsleden binnen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten blijft ongewijzigd. Het VNG-bestuur doet geen voorstellen aan de leden om meer raadsleden in het bestuur en commissies van de VNG mogelijk te maken. De leden van de VNG besluiten vandaag in Nieuwegein over de nieuwe bestuursstructuur van de gemeentekoepel voor de nieuwe raadsperiode.

De bestuursstructuur (“de governance”) van de VNG is afgelopen jaar door oud-VNG-voorzitter Wim Deetman onderzocht. Hij had de opdracht te onderzoeken of er met het oog op de nieuwe raads- en collegeperiode wijzigingen nodig zijn in de bestuurs- en commissiestructuur van de VNG. De gemeentekoepel heeft circa 225 bestuurs- en commissieleden, vooral burgemeesters en wethouders. Slechts een tiental raadsleden – ondanks de sollicitatie van vele honderden raadsleden – zijn toegelaten als commissielid. Het VNG-bestuur telt drie raadsleden. Deetman doet in zijn eindrapportage geen voorstellen om het aantal raadsleden in de VNG, als vertegenwoordigers van de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan in de gemeente, te vergroten. Een vaste plek voor raadsleden in alle commissies is volgens Deetman onwenselijk omdat raadsleden een andere rol hebben dan burgemeesters en wethouders.

Vreemde eend

Het VNG-bestuur volgt het voorstel van Deetman om de commissie voor raadsleden en griffiers in stand te houden. Volgens Deetman is deze commissie ‘een vreemde eend in de bijt’. De commissie voor raadsleden en griffiers bestaat sinds anderhalf jaar en heeft een vrije adviserende rol binnen de VNG. Een van de doelen was om deze aparte commissie op te heffen zodat raadsleden in alle vakcommissies van de VNG mee konden praten en besluiten over inhoudelijke onderwerpen. Volgens Deetman is dat onwenselijk omdat raadsleden andere bevoegdheden hebben dan dagelijkse bestuurders. De voormalige VNG-voorzitter adviseert daarom de commissie voor raadsleden en griffiers binnen de VNG in stand te houden en de tijd te geven zich ‘te settelen’ binnen de VNG, klik hier voor het evaluatierapport van Deetman.

Volgensde Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en Vereniging van Griffiers valt er nog winst te boeken in een betere vertegenwoordiging van raadsleden en griffiers binnen de VNG. De besturen van beide verenigingen hebben daarom de VNG gevraagd daarover het gesprek te voeren.

Werkgeversrol

Een verzoek van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden om vijf raadsleden in het college van arbeidszaken een plek te geven om zo de werkgeversfunctie jegens de griffier invulling te geven, is door Deetman afgewezen. Het VNG-bestuur volgt het voorstel van Deetman om slechts één raadslid in het college van arbeidszaken een plek te geven.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en Vereniging van Griffiers hebben daarover hun teleurstelling kenbaar gemaakt aan het bestuur van de VNG, klik hier voor de betreffende brief.

De griffiers zouden graag zien dat ook twee griffiers een adviserende rol krijgen in het college van arbeidszaken. Dit college behandelt de werkgeverszaken jegens ambtenaren en bestaat vooral uit burgemeesters.  De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vindt dat er ruimte moet zijn om nieuwe overlegmodellen te ontwikkelen waarin raad en raadsleden als werkgever van de griffier een plek krijgen.

Aanleiding voor dat verzoek is dat de positie van ambtenaren wordt genormaliseerd. De ledenvergadering van de VNG moet vanwege deze normalisatie vandaag een besluit nemen dat de rol van de VNG en het college van arbeidszaken als werkgeversvertegenwoordiger blijft gehandhaafd. De VNG heeft gemeenteraden daarom gevraagd in de afgelopen maanden een standpunt hierover te bepalen, zie: Raad: praat met college over normalisatie rechtspositie griffier.

Regionale samenwerking

De buitengewone algemene ledenvergadering van de VNG, vandaag in Nieuwegein, wordt voorafgegaan door een bestuurdersdag. Een van de thema’s is regionale samenwerking. Een commissie, de zogeheten 4e VNG Denktank, onder leiding van Milo Schoenmaker, burgemeester van Gouda, wil voor zijn onderzoek over het vernieuwen van de regionale samenwerking weten waar burgemeesters en wethouders na de verkiezingen van 2018 mee geholpen zijn.

Uit recent onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden blijkt dat raadsleden ontevreden zijn over de mogelijkheden om de regionale besluitvorming te beinvloeden, zie: “Raad in verbinding in de regio.” De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden houdt op 14 december in Dordrecht een seminar over de rol en positie van raadsleden in regionale samenwerking, klik hier voor meer informatie.