Professionaliseer de wettelijke positie van de werkgeverscommissie

Professionaliseer de wettelijke positie van de werkgeverscommissie

Wettelijke eisen moeten worden gesteld aan het lidmaatschap van de werkgeverscommissie om de positie van de raadsgriffier te versterken. Ook de vicevoorzitter van de raad dient een belangrijkere rol te krijgen.

Dit zijn enkele van de belangrijkste aanbevelingen uit het rapport ‘Eigenstandig en(on)afhankelijk. Nieuwe spelregels voor sterkere griffie(r)s’, door Petra Paulides, Harmen Binnema en Geerten Boogaard. Het rapport is dinsdag naar de Tweede Kamer gestuurd als bijlage bij een brief van de vertrekkende minister van Binnenlandse Zaken, Hanke Bruins Slot. Zij wordt minister van Buitenlandse Zaken en vervangen door Hugo de Jonge.

Sterke griffier

Twintig jaar geleden is de raadsgriffier ingevoerd. Maar de invulling van de rol en positie van de griffier is nog niet altijd optimaal benut. Een sterke griffier is van groot belang is voor een sterke raad: wat kan er juridisch geregeld worden om zijn positie te versterken? Dat is het uitgangspunt van het onderzoeksrapport.

Juridische ingrepen

Om de positie van de griffier te versterken kan het namelijk helpen de werkgeverscommissie te formaliseren. Dit zou betekenen dat er wettelijke eisen worden gesteld aan het lidmaatschap van de werkgeversfunctie, vergelijkbaar met de vertrouwenscommissie rondom burgemeesterbenoemingen, met als doel het werkgeverschap te professionaliseren,

Vooralsnog is slechts het bestaan van de werkgeversfunctie wettelijk vastgelegd. Door meer eisen te stellen aan de werkgeversfunctie kan goed werkgeverschap in veel opzichten beter gegarandeerd worden dan nu het geval is. 

Vicevoorzitter

Verder beveelt het onderzoek aan om de positie van vicevoorzitter van de raad in juridisch opzicht te versterken. De griffier zou in een bondgenootschap met de vicevoorzitter logischerwijs een versterkte positie kunnen bewerkstelligen, bijvoorbeeld in de driehoeksverhouding met de burgemeester en de gemeentesecretaris.

Wettelijke inschaling

De onderzoekers staan niet alleen stil bij de rol van de raad, maar ook bij de wettelijke positie van het ambt van de griffier zelf. Zo zou de positie versterkt kunnen worden door het instellen van een wettelijk geregelde inschaling die beter past bij de griffier als strategisch adviseur. Denk bijvoorbeeld ook aan het centraliseren van de rechtspositie van de griffier op nationaal niveau, of aan het codificeren van bepaalde elementen uit de strategische advisering in de taakopvatting van de griffier.

Positief voor de raad

Zoals ook de onderzoekers aangeven, is een sterke griffier niet alleen in het belang van de raad, maar vaak ook een doorslaggevende factor in een sterke raad.

Meer informatie

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden bespreekt het rapport van Boogaard c.s. woensdag in de zogeheten landelijke klankbordgroep werkgeverscommissieleden. Dit is een groep raadsleden die lid zijn van de lokale werkgeverscommissie in hun raad en die op landelijk niveau meepraten over wat er nodig is om de rol en positie van de werkgeversfunctie en de raadsgriffier te versterken. Voor meer informatie, mail naar: info@raadsleden.nl.

Voor het rapport ‘Eigenstandig en(on)afhankelijk. Nieuwe spelregels voor sterkere griffie(r)s’, klik hier.