Raad Amsterdam wil het budget ondersteuning met minimaal 50 procent verhogen

Raad Amsterdam wil het budget ondersteuning met minimaal 50 procent verhogen

De Amsterdamse raad wil meer steun kunnen inzetten bij het uitvoeren van haar controlerende taak. Het huidige budget stelt de raad onvoldoende in staat om qua slagkracht met de uitvoerende macht te wedijveren. 

"Om voldoende evenwicht te brengen in controle en tegenmacht zal het budget voor raadsondersteuning volgende periode met minimaal 50% omhoog moeten.’’    

Dat zeggen de Amsterdamse raadsfracties van D66, PvdA, GroenLinks, VVD, PvdD, CDA, PvdO, CU, en BIJ1 die gezamenlijk de motie hebben ingediend om het budget voor ondersteuning van de raad met in ieder geval vijftig procent te verhogen. Deze fracties zijn samen goed voor 38 van de 45 Amsterdamse raadszetels; enkele individuele raadsleden van de overige fracties steunen het voorstel ook. Er is dus een zeer ruime meerderheid voor de motie. Het voorstel ligt bij het presidium om uit te zoeken op welke manier het voorstel het best vorm kan worden gegeven. De motie is een initiatief van D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig en PvdA-fractievoorzitter Sofyan Mbarki. 

Slagkracht van de raad

De aanleiding voor de Amsterdamse gemeenteraad om fors en stevig te investeren in extra ondersteuning heeft meerdere redenen. Het takenpakket van de raad is onder andere door de decentralisatie van taken in het sociaal domein (jeugdzorg, wmo) en het opheffen van de deelgemeenten in de hoofdstad fors uitgebreid. Daardoor is ook de controlerende taak van de raad meer werk geworden. Verder is raadswerk ook in Amsterdam nog altijd een nevenfunctie naast een gewone baan. Raadsleden merken dat zij door al deze ontwikkelingen onvoldoende in staat zijn grip en controle te houden op het dagelijks bestuur van de gemeente, het college van Burgemeester en Wethouders. 

Gewenste ondersteuning

Het presidium is door de initiatiefnemers gevraagd uit te zoeken met welk extra budget (minimaal 50%) en op welke wijze de raad als hoogste orgaan het best kan worden versterkt. Tot mogelijke toepassingen van het budget behoren het inhuren van fractiemedewerkers of experts.

“Graag wil ik gebruik maken van mensen die expertise hebben op bijvoorbeeld de RES, ruimtelijke ordening en nu actueel, de omgevingswet en verordening. Zaken waar je niet dagelijks mee te maken hebt.” 

Zo vertelt Wil van Soest, fractievoorzitter van de Partij van de Ouderen, een van de indieners van de motie. Door het budget voor ondersteuning te verhogen kan de werkdruk van raadsleden verlaagd worden. Zo kunnen raadsleden beter grip en overzicht krijgen op hun taken.

Aantrekkelijkheid raadswerk

Amsterdamse raadsleden vrezen dat vanwege de werkdruk nog maar weinig inwoners zichzelf voor het raadslidmaatschap kandidaat zouden willen stellen. Gesproken raadsleden benoemen dat dit de kwaliteit van de raad niet ten goede komt. Een ruimer ondersteuningsbudget is noodzakelijk om de werkdruk te verminderen en de slagkracht van de raad te waarborgen. Reinier van Dantzig, initiatiefnemer van het voorstel zegt dan ook:

"Wie de democratie lief heeft moet bereid zijn om er in te investeren.”

Ondersteuning

Extra ondersteuning voor de gemeenteraad is sinds de in Den Haag opgelaaide discussie over macht en tegenmacht van de volksvertegenwoordiging een actueel thema. Bovendien heeft het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur, “Goede ondersteuning, sterke democratie”, bepleit dat er extra in ondersteuning dient te worden geïnvesteerd. 

Het budgetrecht van gemeenteraden wordt tot dusver zeer terughoudend gebruikt om extra budget te reserveren voor de eigen ondersteuning, opleiding en onderzoek van raden. Minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget wordt hiervoor door de gemeenteraad gereserveerd, zo bleek uit het onderzoek Zelfstandig Raadsbudget dat de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in 2016 uitvoerde.

Meer informatie

- Artikel D66 Amsterdam "Versterk controlerende macht gemeenteraad".
- De motie "Versterken hoogste orgaan".
- Onderzoek "Zelfstandig Raadsbudget 2016".
Minimale normen voor ondersteuning van de raad: "Goede ondersteuning, sterke democratie".