Raad collectief lid van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

Raad collectief lid van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

Gemeenteraden kunnen collectief lid worden van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. De kosten van de contributie van een beroepsvereniging mogen namelijk ten laste van de bestuurskosten van de gemeente worden gebracht.

De route naar het collectief lidmaatschap is geopend door de toenmalige staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, Ank Bijleveld. Eén en ander is nu geformaliseerd in de door de minister vastgestelde rechtspositiebesluiten voor alle politieke ambtsdragers. De nieuwe daarin opgenomen bepaling luidt: ‘Indien een raads- of commissielid in verband met de uitoefening van het ambt lid is van een beroepsvereniging vergoedt de gemeente de contributie van die beroepsvereniging.’

De positie van raadsleden wordt hiermee gelijk gesteld met die van burgemeesters. De contributie voor het lidmaatschap van de burgemeester van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters komt al jaren als bestuurskosten voor rekening van de gemeente.

Kosten van collectief lidmaatschap

De kosten van het lidmaatschap in een collectief lidmaatschap bedragen jaarlijks € 35,-. Voor een gemeenteraad met de maximale omvang van 45 leden betekent dat dus € 1.575,- per jaar; voor een raad met de minimale omvang van 9 leden gaat het om een bedrag van € 315,- per jaar. Ook commissieleden en fractieondersteuners betalen € 35,- per jaar als de gemeenteraad zich collectief heeft aangemeld. Zonder collectieve aanmelding bedraagt de contributie € 75,- per jaar voor raadsleden, commissieleden en fractie-ondersteuners.

Het collectief lidmaatschap heeft ook een administratief voordeel. De griffier ontvangt één factuur in plaats van een aantal declaraties die door griffie en de financiële administratie van de gemeente moeten worden verwerkt. 

Sterke belangenbehartiging sterke raad

Een sterke raad doet er toe: meer dan ooit te voren, door de decentralisaties van taken in het sociale domein, is er behoefte aan een sterke, zelfbewuste raad die keuzes durft te maken. Een sterke gemeenteraad kan niet zonder een sterke belangenbehartiger die raadsleden individueel en collectief als gemeenteraad ondersteunt in het streven om een sterke raad te zijn. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zorgt er al tien jaar voor dat het geluid en de opvattingen over de rol van de raad in de lokale democratie over het voetlicht in Den Haag wordt gebracht. Tevens behartigt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden de belangen van alle raadsleden, bijvoorbeeld bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Tweede Kamer.

Voor meer informatie zie de brief over het collectief lidmaatschap zoals die aan elke gemeenteraad is verzonden.