Raad kan gele kaart trekken voor controle op gemeenschappelijke regeling

Raad kan gele kaart trekken voor controle op gemeenschappelijke regeling

DEN HAAG – Om de betrokkenheid van de gemeenteraad bij afspraken in gemeenschappelijke regelingen te vergroten, wil de minister in de wet opnemen voor welke soort besluiten een zienswijze van de raad noodzakelijk is. De gedachte is dan dat de raad eerst zijn mening moet geven voordat het bestuur van de gemeenschappelijke regeling een besluit mag nemen. De raad krijgt daarbij mogelijk zelfs de optie om een gele kaart uit te delen om een besluit te herroepen.

Deze voornemens zijn onderdeel van een reeks van voorstellen van minister van Binnenlandse Zaken Ollongren om de gemeenteraad meer invloed te geven op gemeenschappelijke regelingen. Raadsleden hebben in diverse onderzoeken aangegeven dat zij geen grip hebben op gemeenschappelijke regelingen en regionale samenwerking. De minister wil daarom ook de wet gemeenschappelijke regelingen op een aantal punten wijzigen:

  1. Het mogelijk maken dat wordt afgeweken van de strikte bepalingen in de wet over samenstelling van algemeen en dagelijks bestuur van bijvoorbeeld een openbaar lichaam zoals Drechtsteden dat heeft;
  2. Stimuleren dat er bij het treffen van een gemeenschappelijke regeling afspraken worden gemaakt over inspraak van burgers en maatschappelijke organisaties;
  3. Periodieke evaluatie invoeren waardoor het gemakkelijker wordt gemaakt om uit een gemeenschappelijke regeling te stappen.

Legitimiteit van gemeenschappelijke regelingen

De minister wil ook de legitimiteit van gemeenschappelijke regelingen versterken. Daarom wil zij in tien regio’s gesprekken met alle relevante partijen voeren om te komen tot een versterking van de legitimiteit van de gemeenschappelijke regeling.

Ondersteuning raadsleden

Daarnaast wil zij ook de ondersteuning van raadsleden en griffiers in de nieuwe raadsperiode versterken. In de afgelopen raadsperiode verdiepten ruim 120 gemeenteraden zich in het thema grip op regionale samenwerking. “Met elkaar reflecteren op de eigen rol en sturingsinstrumenten in regionale samenwerking blijkt van grote waarde.”

Meer informatie

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft in de afgelopen raadsperiode aandacht gegeven aan het versterken van de positie van raadsleden op regionale samenwerking: