Raad kiest afwachtende rol bij jeugdwet

Raad kiest afwachtende rol bij jeugdwet

De gemeenteraad stelt zich afhankelijk op en het college is leidend op het gebied van de Jeugdwet. Dit blijkt uit het  onderzoek dat Roeland Dubbeld  uitvoerde als afronding van zijn master Beleid & Politiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dubbeld onderzocht de uitvoering van de jeugdwet in de gemeenten Krimpen aan den IJssel, Papendrecht en Maassluis.

Uit het onderzoek van Dubbeld blijkt dat de raadsleden op het gebied van de Jeugdwet passief zijn wat betreft hun volksvertegenwoordigende taak. De raadsleden wenden zich zelden tot externen om zo hun wensen en/of problemen te leren kennen die de raadsleden vervolgens kunnen agenderen in het politiek-bestuurlijke debat in het stadhuis. Deze passiviteit kan worden verklaard door een gebrek aan tijd en/of kennis bij raadsleden, de kennis- en expertisevoorsprong bij de wethouders en het college en het vertrouwen van de raad in de ambtenaar en/of de wethouder.

Raad stelt zelden proactief eisen

Het stellen van kaders – een van de drie hoofdrollen voor de raad – lijkt door de gemeenteraad zelden als taak worden te beschouwd, dan wel lijkt niet proactief te worden uitgeoefend. De gemeenteraad geeft zelden daadwerkelijk iets mee aan het college. Ook wordt er zelden een debat in de gemeenteraad gehouden op het gebied van de Jeugdwet. De raadsleden lijken zich wat betreft kaderstelling vooral te oriënteren op informatie van het college en de ambtenarij. De kaderstellende mogelijkheden van de gemeenteraad wordt hierdoor niet bevorderd. Het gevolg is dat het initiatief bij de colleges van burgemeester en wethouders ligt. De gemeenteraad wacht af en neemt kaderstelling niet ter hand. Als er al kaders worden gesteld, zijn die erg abstract. Het ontbreekt daardoor aan meetbare kaders en dat lijkt een van de oorzaken te zijn waardoor er van de controlerende taak op het gebied van de Jeugdwet nog nauwelijks sprake is.

Aanbevelingen aan de gemeenteraad 

De Rotterdamse student-onderzoeker doet diverse aanbevelingen om als raad een meer actieve rol te pakken.

Voor het versterken van de volksvertegenwoordigende rol adviseert hij de gemeenteraad om meer bijeenkomsten te organiseren en/of activiteiten (door en) voor de raad om georganiseerd actief externe informatie tot zich te nemen.

Voor het versterken van de kaderstellende rol zou de raad er goed aan doen om externe betrokkenen bij het onderwerp jeugdwet een meer prominente rol te geven. Advies is ook om het daarbij niet te beperken tot het zenden van informatie om zo als gemeenteraad niet alleen problemen te kunnen agenderen maar ook gevoed te worden met mogelijke oplossingen.

Voor een effectieve controlerende rol doet de raad er verstandig aan duidelijke meetbare kaders op te stellen, gericht op hoofdlijnen en niet op incidenten en individuele gevallen.

Wanneer u alle aanbevelingen wilt zien, klik hier voor het gehele rapport van de Rotterdamse student-onderzoeker Roeland Dubbeld.