Raad laat VNG-stukken links liggen

Raad laat VNG-stukken links liggen

De gemeenteraad agendeert zelden stukken of voorstellen die op de Algemene Ledenvergaderingen van de VNG worden besproken. In de meeste gevallen worden deze slechts ter kennisgeving aangekomen. Een gemiste kans, want de besluiten die worden genomen op VNG-ALV's zijn soms van grote invloed op gemeenten.

Dit blijkt uit een inventarisatie die in het laatste VNG Magazine is verschenen. Hierin komt naar voren dat het vooral de colleges van B en W zijn die de agenda en de stukken doornemen en besluiten hoe ze moeten stemmen. Dat ondanks het feit dat de ledenbrieven van de VNG zowel gericht  aan de raad als het college zijn gericht, dus de raad altijd de mogelijkheid heeft om het op te nemen in de beraadslaging.

VNG Magazine deed de rondvrraag onder veertig griffiers. Daaruit blijkt dat de agenda van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG (BALV, 29 november in Nieuwegein) in 85 procent van de raden niet aan de orde komt. 

In Hillegom heeft het college bijvoorbeeld een ‘doorlopend mandaat’ om namens de gemeente te stemmen op ledenvergaderingen van de VNG, in Coevorden berust 'het primaat’ bij het college en in Ridderkerk is het 'niet de gewoonte' om een vergadering van de VNG vooraf in de raad te bespreken.

Raadsvergaderingen bezoeken

Raadsgriffier Menno Huisman van Den HeIder zegt in VNG Magazine dat de adressering aan de raad met een korreltje zout moet worden genomen. 'De raad staat er veelal bij zodat hij ook op de hoogte is, als ware het ter informatie’. Zijn ervaring is dat de VNG in dit opzicht ‘primair college-gericht’ te werk gaat. 'De gemeentesecretaris wordt door de VNG als de aangewezen persoon gezien om namens de gemeente de inbreng te leveren of te stemmen. Rondom dit soort bijeenkomsten is een collegecultuur ontstaan.'

Het Almelose raadslid Marike van Doorn (Lokaal Almelo Samen), tevens lid van de VNG-commissie Raadsleden & Griffiers, vindt het vreemd dat de besluitvorming binnen de VNG vooral aan de colleges wordt overgelaten. Dat komt volgens haar ook doordat de VNG voor veel gemeenteraden een grote onbekende is. 'Raadsleden hebben al zo veel te doen, daar kan de VNG dan niet meer bij’.

Dat kan beter, denkt zij.' Het zou goed zijn als de VNG-voorzitter, Jan van Zanen, raadsvergaderingen bezoekt en vertelt over de VNG. Dat zou wel indruk maken. Maar burgemeesters kunnen hier ook een rol in spelen. Zij zijn voorzitter van het college én de raad en zijn in de positie om te zeggen: dit ís zo belangrijk, dit moet ook in de raad worden besproken.'