Raad Oude IJsselstreek trekt lessen uit overkill aan experimenten met burgers

Raad Oude IJsselstreek trekt lessen uit overkill aan experimenten met burgers

OUDE IJSSELSTREEK – Voer niet te veel vernieuwingen achter elkaar door. Het is een van de aanbevelingen die raadsleden uit Oude IJsselstreek hebben getrokken nadat in de gemeente een reeks van experimenten is gehouden met burgers. Dit blijkt uit het rapport “Het budgetrecht van de raad intact”, dat door E&Y is gemaakt in opdracht van Raadslid.Nu.

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek besloot in 2008 om werk te maken van bestuurlijke vernieuwing. In dat jaar besloot de raad daarom om aan te sluiten bij het programma ‘In actie met burgers’, waarbij inwoners bij meerdere experimenten invloed uitoefenden op het gemeentelijk beleid. Volgens raadsleden heeft de hoeveelheid vernieuwingen echter geleid tot een overkill van experimenten. 

Burgerjury, burgerbegroting en burgervisitatie
Het programma ‘In actie met burgers’ van de gemeente Oude IJsselstreek bestond onder andere uit een burgerjury, burgerbegrotingsforum en burgervisitatie. Het eerste experiment is de burgerjury, waarbij een groep inwoners die via loting wordt gekozen oordelen mag vellen over specifieke vragen zoals ‘Bent u tevreden met de huidige verdeling van gemeentelijke middelen en voorzieningen?’. Het tweede experiment is het burgerbegrotingsforum, waarbij inwoners inspraak krijgen in de uitgaven van de gemeente en de besteding van belastinggeld. Via stemkastjes kunnen burgers hun mening geven over de uitgaven van alle beleidsthema’s, waardoor politieke fracties dit kunnen meenemen bij hun stemgedrag. Het derde experiment is de burgervisitatie, waarbij een groep inwoners betrokken wordt die de gemeente op een aantal aspecten gaat beoordelen zoals effectiviteit of samenwerking met belanghebbenden.

Raadsleden over ‘In actie met burgers’
Raadsleden van de gemeente Oude IJsselstreek zijn vanaf het begin enthousiast geweest over het experimenteren met burgerparticipatie. Het is een bewuste keuze van de raad geweest om aan te sluiten bij het actieprogramma. Terugblikkend vinden raadsleden dat de experimenteerfase echter te ver is doorgeschoten. Bovendien heeft de hoeveelheid vernieuwingen geleid tot politieke spanningen. Fracties kunnen namelijk verschillend denken over de wenselijkheid en snelheid van het doorvoeren van bestuurlijke vernieuwingen. De raad heeft de conclusie getrokken dat er op dit moment onvoldoende draagvlak is en heeft pas op de plaats gemaakt bij bestuurlijke vernieuwing. De raad heeft echter wel de wens om de openheid en bereidheid tot inspraak te behouden.

Adviezen en lessen van raadsleden 
De raadsleden uit Oude IJsselstreek hebben vanuit hun ervaring een aantal aanbevelingen als het gaat om burgerinitiatieven en experimenten met bestuurlijke vernieuwing:

  • Maak burgerparticipatie zo concreet dat inwoners mee willen denken;
  • Voer niet te veel vernieuwingen achter elkaar door;
  • Bepaal van te voren wat de rol van de raad is bij experimenten;
  • Houd aandacht voor de representativiteit van verenigingen en adviesraden die zich opwerpen bij inspraakmomenten en burgerparticipatie.


Eerder verschenen in deze Raadslid.Nu serie
Aflevering 1: Burgerparticipatie heeft geen negatief effect op budgettaire rol gemeenteraad.
Aflevering 2: Raad betrekt burgers bij bezuinigingen
Aflevering 3: Raad Best geeft burgers ruimte met buurtbudget
Het complete rapport ‘Het budgetrecht van de raad intact’ met meer informatie over het buurtbudget is hier te lezen.

 

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 10 maart 2016.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.    

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!