Raadsleden geen hoofdthema in verkiezingsprogramma’s

DEN HAAG – Raadsleden en de lokale democratie zijn geen hoofdthema’s in de verkiezingsprogramma’s van de landelijke politieke partijen. Slechts een deel van de politieke partijen besteedt aandacht aan het verbeteren van de positie van raadsleden. De meeste partijen hebben aandacht voor de rol van de burger in de lokale democratie.

De verkiezingsprogramma’s zijn gepresenteerd vanwege de verkiezingen voor de Tweede Kamer die op woensdag 15 maart 2017 worden gehouden.

De PvdA besteed als enige aandacht aan het verbeteren van de positie van raadsleden in haar verkiezingsprogramma ‘Een verbonden samenleving’. De PvdA wil de positie van raadsleden versterken door de versterking van de informatiepositie van raadsleden en waar nodig scholing, in het bijzonder voor de raadsleden uit de kleine gemeenten. De VVD stelt in haar verkiezingsprogramma ‘Klassiek liberaal’ ook dat de gemeente sterk genoeg moet zijn om de extra taken goed te kunnen uitvoeren maar ziet eerder een oplossing in het fuseren van gemeenten. Wat de VVD betreft moet de schaalvergroting van gemeenten gebeuren onder het toeziend oog van de provincie en met aandacht voor de verschillende gemeenschappen in de gemeenten. Het CDA benadrukt als enige partij in haar verkiezingsprogramma ‘Keuzes voor een beter Nederland’ het belang van bescherming van de positie van raadsleden bij bedreiging en intimidatie. Het CDA wil in alle gevallen er aangifte wordt gedaan en actieve opsporing plaatsvindt.

Lokale media
De aanwezigheid van de lokale media om de lokale democratie te controleren, is een punt dat vrijwel alle partijen zorgen baart. ‘Meer financiële ondersteuning van de lokale media en journalistiek om de controle op de lokale democratie en de binding tussen regio’s en gemeenten te versterken’. Vrijwel alle politieke partijen hebben een dergelijke zinsnede in de verkiezingsprogramma’s opgenomen.

Regionale samenwerking
Op het punt van regionale samenwerking stippen VVD, D66 en SP het belang aan van de controlerende rol van de raad aan. De VVD wil graag meer transparantie in besluiten die betrekking hebben op regionale samenwerking. De SP, zo blijkt uit het verkiezingsprogramma Nu Wij! Pak de macht!, wil meer zeggenschap voor raadsleden in regionale samenwerkingsverbanden. D66 stelt in het verkiezingsprogramma ‘Samen sterker – Kansen voor iedereen’ dat beleidsrijke taken van deze regionale samenwerkingsverbanden worden behartigd door decentrale overheden met een eigen gekozen volksvertegenwoordiging.

De rol van de burger in de lokale democratie
De rol van de burger in de lokale democratie krijgt veel aandacht in de partijprogramma’s. D66 en PvdA zijn grote voorstanders van burgerinitiatieven en democratische experimenten. VVD en GroenLinks willen graag kijken wat er mogelijk is om tussentijds nieuwe verkiezingen te houden als het gemeentelijk bestuur niet meer naar behoren functioneert. De SP vult de rol van de burger in door een pleidooi voor een correctief referendum, zodat de bevolking tussen de verkiezingen de gekozen vertegenwoordigers kan corrigeren.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 3 november 2016.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.    

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!