Raadsleden hebben te weinig invloed op regiosamenwerking

Raadsleden hebben te weinig invloed op regiosamenwerking

Raadsleden laten het controleren van regionale samenwerking hoofdzakelijk aan het college over. Ze geven aan dat zij hun rol van controleren, het stellen van doelen en vertegenwoordigen op regionaal niveau moeilijk kunnen uitvoeren.

Dit wordt gesteld in het verkennend onderzoek ‘regionalisering en de rollen van raadsleden’ uit het tijdschrift bestuurswetenschappen uitgevoerd door masterstudent Celine Verhoeks en Doctor Madelinde Winnubst van de Universiteit Utrecht. Zij hebben dit onderzocht doormiddel van interviews in de gemeenteraad van Barneveld.

Beperkte invloed

De samenwerkingsverbanden in de regio worden vaak gekenmerkt door beperkte invloed van individuele raadsleden. Het trage proces, de abstracte vraagstukken en de vele partijen om tafel vormen barrières om hun rol goed uit te voeren. De beperkte invloed vanuit de gemeenteraad vergroot de afstand tot de samenwerkingsverbanden waardoor raadsleden zich hoofdzakelijk op lokale onderwerpen toespitsen en regionale verbanden overlaten aan het college.

Weinig informatie

Een andere drempel die wordt ervaren is de moeizame informatievoorziening. Dit belemmert raadsleden in het controleren en het stellen van kaders aan regionale afspraken en verbanden. De regionale besturen voorzien de gemeenteraden meestal van weinig informatie, met name als het gaat om de kwaliteit en effectiviteit van regionale samenwerking. Door de slechte betrokkenheid wordt er ook weinig met inwoners gesproken wat zij van de regionale dienstverlening vinden.

Controleren

Raadsleden kunnen hun controlerende taak versterken door initiatief te tonen wanneer de regionale doelstellingen worden behandeld en die te controleren. Dit lukt beter wanneer de regionale, en de raadsagenda synchroon lopen. Ook kan er meer samenwerking worden opgezocht met andere gemeenteraden, hierdoor kunnen raadsleden een grotere invloed hebben op wat er gebeurd in het regionale samenwerkingsverband.

Kaders stellen

Kaders stellen op regionaal vlak is lastig. Op regionale beleidsstukken kunnen raden geen amendementen of moties indienen. Zij kunnen alleen invloed uitoefenen door ‘wensen en bedenkingen’ kenbaar te maken aan het regionale bestuur. Alhoewel sommige raadsleden het positief vinden dat de raad sturing kan geven vinden vele dit beperkt.

Vertegenwoordigen

Sommige raadsleden vertegenwoordigen de inwoners door aanwezig te zijn op regionale bijeenkomsten. Raadsleden vinden het ook belangrijk om verantwoording naar de burgers af te leggen maar vinden het lastig door de complexe natuur van regionale zaken. Een mogelijke oplossing voor dit zou zijn om procesmatig verantwoording te vragen, en burgerparticipatie te organiseren.

Meer informatie

Wil je meer weten over regionale samenwerking? Klik dan hier

Wil je de handreiking 'Grip op regionale samenwerking' lezen? Klik hier

Wil je meer weten over de informatievoorziening in de regio? Klik hier