Raadsleden in bijna 200 gemeenten ook gekoppeld aan leeromgeving

Raadsleden in bijna 200 gemeenten ook gekoppeld aan leeromgeving

DEN HAAG – Raadsleden in bijna tweehonderd gemeenten hebben met een paar klikken toegang tot de digitale leeromgeving. Het gaat om de raadsleden van de gemeenten die een raadsinformatiesysteem (Politiek Portaal) hebben dat wordt uitgevoerd door NotuBiz. Raadsleden uit Almere zijn als eerste aangesloten, en inmiddels is in een fors aantal andere gemeenten de voorziening ook ingevoerd.

De digitale leeromgeving (leeromgeving.raadsleden.nl) biedt raadsleden een gevarieerd aanbod aan informatie, cursussen, filmpjes, handreikingen en aanbevelingen om de kennis te vergroten, de vaardigheden om het raadswerk te verbeteren en om de eigen houding en gedrag als raadslid te ontwikkelen. Deze leeromgeving is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in samenwerking met de Vereniging van Griffiers, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie.

Partner in lokale democratie

NotuBiz, de grootste leverancier van raadsinformatiesystemen in Nederland, vindt het belangrijk om als partner van de lokale democratie dat het kennisniveau en de informatiepositie van raadsleden aansluit op het raadswerk. Daarom biedt NotuBiz haar klanten de mogelijkheid om direct vanuit de raadsagenda (op agendapuntniveau) de verbinding te leggen met de digitale leeromgeving (leeromgeving.raadsleden.nl). NotuBiz is voor raadsleden bekend niet alleen vanwege het raadsinformatiesysteem maar biedt ook een vergaderapp en het uitzenden van de raadsvergaderingen. Ook heeft NotuBiz een platform ontwikkeld om de informatievoorziening bij gemeenschappelijke regelingen te stroomlijnen en werkt het bedrijf aan de digitalisering van burgerparticipatie. “Het is voor NotuBiz belangrijk om gemeenteraden nu, maar vooral ook in de toekomst te ontzorgen bij het makkelijker en beter toegankelijk maken van de politieke besluitvorming’, aldus Marvin Moentadj van NotuBiz.

Digitale leeromgeving & regionale informatie

NotuBiz werkt in de regio Rivierenland, Hart van Brabant, West-Brabant, Vereniging van Zeeuwse Gemeenten met het Gemeenschappelijk Informatieportaal dat meerdere gemeenten met elkaar verbindt, waaronder ook gemeenten die geen klant zijn van NotuBiz. Wanneer gemeenteraden dat wensen, wil NotuBiz deze gemeenschappeloijke informatieportalen ook aansluiten op de digitale leeromgeving voor raadsleden.

Aansluiten op de digitale leeromgeving?

NotuBiz realiseert de link tussen het raadsinformatiesysteem en de digitale leeromgeving op aanvraag van de griffier die daarvoor een aanvraag kan indienen via het ServicePortaal van NotuBiz.