Raadsleden in Hart van Brabant delen informatie met gemeenschappelijk informatieportaal

Raadsleden in Hart van Brabant delen informatie met gemeenschappelijk informatieportaal

DEN HAAG -  Raadsleden zijn steeds meer op zoek hoe ze meer grip kunnen krijgen en invloed kunnen uitoefenen op regionale samenwerking. Zo ook de raadsleden die de regionale samenwerking Hart van Brabant vormen. Zij zijn samen met NotuBiz bezig met het opzetten van een Gemeenschappelijk Informatieportaal om grip te krijgen op de intergemeentelijke samenwerking. Het informatieportaal moet er voor zorgen dat raadsleden gemakkelijker informatie kunnen publiceren en delen met andere raden in de regio.

Het startsein voor het gemeenschappelijk informatieportaal is op zaterdag 29 september gegeven met een handdruk en ondertekening van de samenwerking tussen en door Gerard Vrenken (griffier gemeente Tilburg), Gerrit-Jan de Ruiter (griffier gemeente Hilvarenbeek) en Piet van Meijeren (manager Sales NotuBiz). Het informatieportaal wordt eind 2016 in gebruik genomen.

De Regio Hart van Brabant bestaat uit negen gemeenten: Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk. Het zijn gemeenten die van oudsher sociaal en economisch met elkaar verweven zijn. Samen spelen ze een grote verbindende rol binnen BrabantStad, provincie Brabant en de rest van Nederland.

De gemeenten wensen één systeem waarbinnen raadsleden makkelijk informatie kunnen publiceren en delen. Raadsleden moeten bovendien kunnen kiezen met welke collega’s zij hun stukken delen, zodat de informatiestroom die zij dagelijks ontvangen, alleen bestaat uit relevante informatie en zo min mogelijk ruis.

Afstemmen en sturing geven

Informatie-uitwisseling vindt onder andere plaats tijdens de Hart van Brabantdagen. Vier keer per jaar komt het Algemeen Bestuur bijeen. Op deze dagen vinden ook de overleggen van de portefeuillehouders en gemeentesecretarissen plaats. De raden van de gemeenten binnen Regio Hart van Brabant ontmoeten elkaar twee keer per jaar tijdens de Radendagen.

De griffies van de samenwerkende gemeenten wensen dat ook de raden hun krachten kunnen bundelen en grip krijgen op wat zich in de regio afspeelt. Een Gemeenschappelijk Informatieportaal biedt raadsleden daarom meer overzicht, zodat zij gemakkelijk en op tijd kunnen afstemmen en sturing kunnen geven aan het Algemeen Bestuur.

Raadsleden kunnen documenten en adviezen van het college via een kalender raadplegen. Deze kalender geeft overzicht op de planning, zodat men zich op tijd kan voorbereiden. Dit biedt ook ruimte voor het vormen van meningen en het nemen van initiatief. Op deze manier kunnen verschillende raden, over gemeentegrenzen heen, hun krachten bundelen.

Informatie brengen in plaats van halen

“Voorheen was het voornamelijk zo dat wij zelf informatie moesten halen bij het college wanneer de raad inzicht wilde krijgen in een advies,” vertelt de griffier van Hilvarenbeek.

“Het is onze taak als griffie om de raad te faciliteren. In plaats van informatie te halen, willen wij informatie brengen, oftewel tijdig beschikbaar stellen aan de raad. Raadsleden en fracties krijgen zo meer ruimte om een afgewogen mening te vormen.”

Een ander voordeel is dat de raden en fracties ook elkaars agenda in kunnen zien. Dit stelt hen in staat om met elkaar in gesprek te gaan over onderwerpen die van belang zijn voor de gehele regio, met name op het gebied van economie, maatschappij en bestuurlijke vernieuwingen. “Binnen het portaal kunnen raadsleden uit al de deelnemende gemeenten elkaar opzoeken om samen een mening te vormen. Zo voorkomen we dat een gemeente alleen intern overlegt,” aldus de griffier van Tilburg.

Controlerend én kaderstellend

Regio Hart van Brabant is één van de vele regionale samenwerkingen in Nederland die een Gemeenschappelijk Informatieportaal gebruikt. Ook Regio West-Brabant gebruikt het portaal om de werkzaamheden te stroomlijnen.

 

In Regio West-Brabant willen de samenwerkende gemeenten met name het wederzijdse vertrouwen tussen de samenwerkende organisaties bevorderen. “West-Brabant gebruikt het portaal vooral vanuit een controlerende positie,” zegt de griffier van Hilvarenbeek. “Wij gaan het portaal ook kaderstellend inzetten. Dit betekent dat men meer tijd moet krijgen voor het vormen van een mening of initiatief. Op deze manier streven we ernaar dat samenwerkende raden meer grip krijgen op de besluiten die vanuit Hart van Brabant genomen worden.”

Ondanks de verschillende uitgangsposities, heeft het portaal voor beide regio’s een verbindende functie. Het stroomlijnen van de informatievoorziening draagt bij aan het succes van intergemeentelijke samenwerking.

Wilt u meer weten?

Als kennispartner van de lokale democratie en van Raadslid.Nu informeert Notubiz belangstellenden graag over de mogelijkheden van het Gemeenschappelijk Informatieportaal. Voor meer informatie: telefonisch: 010-7890990 of stuur een e-mail.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 24 november 2016

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin).

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.    

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier