Raadsleden lokale partijen verdienen gelijk financieel speelveld

Raadsleden lokale partijen verdienen gelijk financieel speelveld

Het ongelijke financiële speelveld voor lokale partijen, en daarmee voor raadsleden van deze partijen, moet veranderen. Lokale partijen dienen evenals landelijke partijen aanspraak te kunnen maken op een gelijk financieel speelveld en daarmee op een subsidie van het rijk. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft daartoe de Tweede Kamer opgeroepen.

“Lokale partijen groeien bij elke verkiezing en kregen bijna een derde van alle stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Toch kunnen zij geen aanspraak maken op de 25 miljoen euro rijkssubsidie voor politieke partijen die via de Wet financiering onder landelijke politieke partijen verdeeld wordt. Het is nu het moment om dit na de gemeenteraadsverkiezingen snel aan te pakken.”

Dit staat in de brief die de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden samen met een aantal andere belangenorganisatie heeft gestuurd aan de Tweede Kamer. De Kamer behandelt binnenkort de Wet financiering politieke partijen. Het is volgens de briefschrijvers, waaronder VNG en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters,  niet uit te leggen dat de subsidie voor (lokale) democratie niet bij de lokale partijen terecht komt. Daarom doen zij een oproep om naast de 25 miljoen euro die landelijke politieke partijen ontvangen, extra geld beschikbaar te stellen voor lokale politieke partijen.

Ondersteuning

Om lokale politieke partijen goed toe te rusten op hun belangrijke taak in de lokale democratie is het van belang dat zij daarvoor adequate ondersteuning krijgen. Het gaat dan o.a. om het opleiden en voorbereiden van politiek ambtsdragers, het deugdelijk organiseren van kandidaatstellingsprocedures en het samenstellen van een verkiezingsprogramma, communicatie met en activiteiten voor leden en inwoners, opkomstbevordering bij verkiezingen en algemene professionalisering van de politieke partij als stichting of vereniging. Zonder landelijk partijbureau om op terug te vallen voor kennis, wetenschappelijk onderzoek, ICT en juridische ondersteuning en modelreglementen en programma’s, is het voor besturen van lokale politieke partijen een grote uitdaging om alle taken en verantwoordelijkheden goed uit te voeren. De nood voor een beter toegeruste lokale democratie wordt steeds groter.

Verkiezingen

Verder moet er voor de onafhankelijke politieke partijen die aan de verkiezingen van Provinciale Staten en het waterschapsbestuur meedoen in 2023 eveneens extra financiële middelen beschikbaar komen om zich ten opzichte van de landelijke partijen ook goed te kunnen voorbereiden.

Ongelijkheid

Meer financiële armslag zorgt ervoor dat lokale partijen hun werk beter kunnen doen. Bovendien is de ongelijkheid ten opzichte van de landelijke politieke partijen die wel financiële steun vanuit de rijksoverheid krijgen voor veel lokale bestuurders een doorn in het oog. Vanuit lokale partijen wordt al jarenlang een pleidooi gehouden voor een gelijk financieel speelveld.  Zo laat het Apeldoornse raadslid van de week Antoon Huigens (Gemeentebelangen) er geen misverstand over bestaan dat er wat moet veranderen: “Een vergoeding aan lokale politieke partijen moet volgen. Het kan niet zo blijven dat er enkel geld gaat naar volksvertegenwoordigers die verbonden zijn aan een landelijke partij”. Huigens, die ook secretaris is van de Vereniging voor Plaatselijke Politieke Groeperingen (VPPG), hoopt op het nieuwe kabinet: “Het lijkt me een kans voor een nieuw kabinet om hier mee aan de slag te gaan en te laten zien dat die wens om te komen tot nieuwe bestuurscultuur serieus te nemen valt.”

Eerdmans

Ook het Rotterdamse JA21-kamerlid Joost Eerdmans, die kort bestuurslid was van Stichting Kennispunt Lokale Partijen en voormalig Leefbaarraadslid, pleitte in VNG Magazine voor een gelijk financieel speelveld voor lokale partijen. Eerdmans hekelde het feit dat landelijke politieke partijen steeds meer subsidie krijgen terwijl zij juist steeds meer stemmen krijgen.