Raadsleden sturen met CEO op Wmo en jeugdhulp

Raadsleden sturen met CEO op Wmo en jeugdhulp

DEN HAAG – Raadsleden kunnen met het cliëntervaringsonderzoek (CEO) cijfers over het sociaal domein van hun gemeente vergelijken met die van andere gemeenten. Raadsleden kunnen met de uitkomsten van het CEO doorvragen wat er wordt gedaan om de kwaliteit van hulp en ondersteuning te verbeteren. Transitiepartners, kennispartner van Raadslid.Nu, kan meehelpen met het nadenken over hoe raadsleden er voor kunnen zorgen dat bedrijfsprocessen en inkoop beter en scherper wordt.

Over hoe raadsleden gebruik kunnen maken van het CEO beschrijft Myra van Veenendaal van Raadslid.Nu-kennispartner Transitiepartners als volgt:
Misschien heeft u het cliëntervaringsonderzoek voor uw gemeente al wel ontvangen. Gemeenten moesten het onderzoek eigenlijk voor 1 juli inleveren, maar uitstel is mogelijk tot 1 september. Dit najaar worden de resultaten voor de Wmo gepubliceerd op de website www.waarstaatjegemeente.nl als onderdeel van de Monitor Sociaal Domein. Hiermee kunt u cijfers uit uw gemeente vergelijken met die van andere gemeenten en provinciale gemiddelden. Dat is leuk en aardig, maar wat dan? Wat hebben we nu precies aan dat CEO? En halen gemeenten eruit wat erin zit?

Wat is het cliëntervaringsonderzoek?
Het CEO bestaat uit een verplicht en een facultatief deel. Het onderzoek levert informatie op over hoe cliënten het aanbod van zorg en ondersteuning ervaren. Voor de Wmo met name over het contact met de gemeente en de ervaren kwaliteit en effectiviteit van de zorg en ondersteuning. In het facultatief deel komen het keukentafelgesprek, het gebruik van algemene voorzieningen en effecten van de hulp op zelfredzaamheid en participatie aan de orde. Het CEO Jeugdhulp levert informatie op over bekendheid en toegankelijkheid van de voorzieningen, de kwaliteit van de jeugdhulp en de bijdrage die de ondersteuning biedt aan gezond en veilig opgroeien en aan zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van jongeren.

Beeld van de stand van zaken
De uitkomsten van het CEO geven een (zij het globaal) beeld van de stand van zaken met betrekking tot de ervaren kwaliteit van hulp en ondersteuning vanuit Wmo en Jeugdhulp. Het is daarmee een belangrijk instrument in de monitoring van de situatie en de resultaten na doorvoering van de transities. Met name het facultatief deel kan inzicht bieden in wat maakt dat cliënten de kwaliteit van hulp en ondersteuning positiever of negatiever ervaren.

De ervaring in beeld en dan?
Het CEO is dus zinvol omdat het een beeld geeft van waar we staan met de Wmo en de Jeugdhulp een jaar na de transities. Op dit moment lijkt er echter nog geen visie te bestaan over hoe de opbrengsten van de CEO gebruikt kunnen worden voor daadwerkelijke verbetering van kwaliteit van de hulp en ondersteuning. Dit is een gemiste kans omdat de meerwaarde van de informatie uit het CEO juist zit in het toepassen ervan ter verbetering van het zorgaanbod, de hulpverlening, gemeentelijk beleid, de zorgtoegang en nog veel meer.

Iets om over na te denken
Het CEO staat in de kinderschoenen en daarmee is het voor ons allen nieuw. Daarom zijn we echter niet gevrijwaard om na te denken over hoe de meerwaarde van het CEO optimaal benut kan worden. Er is veel tijd en energie gestoken in het tot stand komen van het CEO. Ook veel cliënten hebben hieraan een essentiële bijdrage geleverd. Het is mooi dat cijfers straks kunnen worden vergeleken. Maar hoe zorgen we dat de inzichten ook daadwerkelijk iets gaan opleveren? Hoe gaat u als raadslid ervoor zorgen dat de investering die reeds is gedaan in het CEO tot een optimale meerwaarde leidt voor de bewoners in uw gemeente en niet als afgevinkte taak weer van tafel verdwijnt? U bent in de positie om de nodige aandacht te vragen voor het CEO en erop door te vragen wat er met de uitkomsten wordt gedaan om de kwaliteit van hulp en ondersteuning te verbeteren. U kunt hierbij denken aan interventies zowel op zowel de inhoudelijke kant (aanscherping van beleid) als de kant van de bedrijfsvoering (bedrijfsprocessen en inkoop). Transitiepartners denkt hierover graag met u mee. U kunt ons benaderen voor een vrijblijvend gesprek: www.transitiepartners.nl

 

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 29 augustus 2016.

Heeft u zich al aangemeld voor de Raadsacademie in Assen? Klik hier voor meer informatie.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.    

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!