Raadsleden trots op raadswerk

Raadsleden trots op raadswerk

DEN HAAG – Raadsleden zijn het raadswerk gaan doen omdat ze een bijdrage willen leveren aan de samenleving. Dat zegt 80% van de decentrale volksvertegenwoordigers. Ze zijn gedreven en trots op hun functie. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Het aanzien van het politieke ambt’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, uitgevoerd door Overheid in Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd onder raadsleden, Statenleden en volksvertegenwoordigers in de waterschappen.

Decentrale volksvertegenwoordigers zijn positief over het kunnen uitoefenen van hun taken. 95% van hen is positief tot neutraal gestemd over de mate waarin ze de opvattingen van burgers kunnen vertegenwoordigen. Over de mate waarin de volksvertegenwoordigers het bestuur kunnen controleren is ruim 90% positief tot neutraal gestemd. Opvallend is dat wethouders positiever zijn over het vermogen van raadsleden om het bestuur te controleren dan raadsleden zelf.

Beeld burgers
Burgers hebben niet zozeer een positief of negatief beeld van decentrale volksvertegenwoordigers; ze lijken vooral géén beeld te hebben. Driekwart van de politiek geïnteresseerde geënquêteerde burgers zegt neutraal te zijn of geen mening te hebben. Ook zijn ze veel somberder over wat een decentrale volksvertegenwoordiger meemaakt en klaarspeelt, dan die vertegenwoordigers zelf. Zo denken ze negatiever over de mogelijkheid om beleid te beïnvloeden en hebben ze lage gestemde verwachtingen over wat het werk aan voldoening geeft. Men verwacht meer politieke spelletjes en kritiek van media.

Kandidaatstelling
Burgers staan dan ook niet te trappelen om zichzelf te kandideren. De meerderheid geeft daarnaast ook aan dat ze denken dat het moeilijk is om verkiesbaar op een lijst te komen. Dat spreken volksvertegenwoordigers tegen. De meerderheid van de nieuwe en zittende volksvertegenwoordigers geeft aan dat het weinig moeite kostte om verkozen te worden. Alleen in de grotere steden kost kandidaatstelling meer moeite. Daar is concurrentie om de zetels.

Onderzoek
Alle uitkomsten uit het onderzoek ‘Het aanzien van het politieke ambt’ zijn hier terug te lezen.  Dit is de eerste aflevering in een serie van Raadslid.Nu over het ‘Aanzien van het raadswerk’.

 

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 15 december 2015.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is. 

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!