Raadsleden voortaan selecteren op denken "in belang van regio"

Raadsleden voortaan selecteren op denken "in belang van regio"

DEN HAAG - Raadsleden dienen in de toekomst geselecteerd te worden op het vermogen om te "denken in het belang van de regio". Politieke partijen wordt verzocht daar bij het werven van raadsleden voortaan rekening mee te houden, zo staat in het rapport "Maak verschil" van de Studiegroep Openbaar Bestuur. Deze Studiegroep bepleit ook dat de gemeenteraad wethouders selecteert en benoemd en burgemeesters voordraagt die ook "denken in het belang van de regio".

Het rapport van de Studiegroep Openbaar Bestuur doet een reeks van aanbevelingen om de regionale oriëntatie van Rijk, Provincie en gemeente te versterken. Regionalisering, het vermogen om in regionaal verband te kunnen denken en werken van bestuurders en volksvertegenwoordigers is nodig om de economische kracht van de regio te versterken. Het bestuur moet daarom volgens het rapport niet langer meer rigide vasthouden aan het Huis van Thorbecke en doet daarom de volgende aanbevelingen:

- de gemeenteraad dient het vermogen te hebben om in te spelen op wat goed is voor de economie van de regio waartoe de gemeente behoort;

- burgemeesters en wethouders zijn niet verplicht in hun gemeente te wonen. Het woonplaatsvereiste voor bestuurders moet daarom worden geschrapt;

- het onderscheid tussen Provincies en Gemeenten wordt losgelaten. Daar waar het logisch is vormen gemeenten met de provincie een regionaal samenwerkingsverband. Daarentegen krijgen grootstedelijke regio's provinciale taken er bij;

- zogeheten centrumgemeenten die taken verrichten voor omliggende gemeenten krijgen extra taken toegewezen door het Rijk. Als Gemeenten het niet eens worden maakt het Rijk de keuze waarbij samenwerking in een centrumgemeenten-constructie de voorkeur heeft. Het alternatief is het verbindend verklaren van regionale samenwerking van Gemeenten;

- Elke regio stelt binnen twee jaar een economisch regionaal-bestuurlijk programma op. Bedrijven, kennisinstellingen, burgers en overheden moeten er van op aan kunnen dat dit programma duidelijkheid en continuïteit biedt. Het economisch regionaal-bestuurlijk programma wordt vastgesteld door de volksvertegenwoordigers. 

- het Rijk zorgt er voor dat het financiële verdeelmodel wordt vereenvoudigd en combineert dat met de voorgenomen verruiming van het lokaal belastinggebied;

- het Rijk zorgt voor minder regels (deregulering). Tevens zorgt het Rijk voor het afschaffen van het verplichtend toezicht tussen Provincie en gemeente. 

Zonder raadsleden

“Maak verschil” is als rapport geschreven door de studiegroep Openbaar Bestuur onder voorzitterschap van de hoogste ambtenaar van het ministerie van Binnenlandse Zaken, secretaris-generaal Richard van Zwol. De Studiegroep bestaat verder uit vijf Haagse topambtenaren, Han Polman, commissaris van de Koning in Zeeland, Arjan van Gils, gemeentesecretaris Amsterdam, Henk Jan Meijer, burgemeester Zwolle en de Utrechtse hoogleraar Mirko Noordegraaf. De Studiegroep heeft gesprekken gevoerd met een 235-tal wetenschappers, bestuurders en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, waaronder 26 burgemeester en tien wethouders. Raadsleden ontbreken op de lijst van gesprekspartners.

Nieuw kabinet 

De Studiegroep Openbaar Bestuur doet de suggestie om zijn aanbevelingen in te voeren in de volgende kabinetsperiode. Het rapport Maak verschil is het eerste van een serie rapporten over het openbaar bestuur en de gemeenteraad die in de eerste helft van dit jaar verschijnen. De eerstvolgende is het rapport van de Raad voor het Openbaar Bestuur over de gemeenteraad. Voor wie het hele rapport “Maak verschil” wil lezen, klik hier.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 29 maart 2016.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is. 

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!