Raadsleden zien niets in kleiner maken raad

Vier van de vijf raadsleden wijzen de plannen van het Kabinet Rutte af om te snijden in het aantal raadsleden. Dat blijkt uit het derde Nationale Raadsledenonderzoek van bestuurskundig adviesbureau Daadkracht. Aan het onderzoek namen 2.480 raadsleden deel. Hier kunt u de factsheet van dit onderzoek downloaden.

Terugbrengen aantal raadsleden
Het kabinet Rutte heeft dit jaar besloten een wetsvoorstel in te dienen om het aantal gemeenteraadsleden met 25% te verminderen. Naast een besparing moet het terugbrengen van het aantal politieke ambtsdragers een hogere bestuurlijke slagvaardigheid en effectiviteit opleveren.

Uit het onderzoek blijkt dat nog geen 18% van de raadsleden verwacht dat een afname van het aantal raadsleden een efficiënter en slagvaardiger bestuur oplevert.

Weinig draagvlak
De VVD heeft in haar concept verkiezingsprogramma voor de komende verkiezingen de afname van het aantal raadsleden opgenomen. De PvdA heeft een initiatiefvoorstel ingediend voor een zogeheten dualiseringscorrectie wat leidt tot een minder grote afname van het aantal raadsleden (ongeveer 10%).

Uit het Daadkracht onderzoek komt naar voren dat de raadsleden de standpunten van hun partijen op dit onderwerp niet onderschrijven. Ruim 88% van de PvdA raadsleden is van mening dat het aantal volksvertegenwoordigers minimaal gelijk moet blijven. Ook VVD raadsleden volgen de lijn van de partij niet, ruim 64% vindt dat het aantal volksvertegenwoordigers minimaal gelijk moet blijven.

Effecten van afname aantal raadsleden
Uit het onderzoek blijkt verder dat het merendeel van de raadsleden verwacht dat het snijden in het aantal raadsleden een toename van de werkdruk en tijdsbesteding met zich meebrengt. Ook verwacht een groot deel van de raadsleden dat meer raadsleden af zullen haken bij een afname van het aantal raadsleden en dat het moeilijker zal zijn om nieuwe raadsleden te vinden. Daarnaast voorspellen veel raadsleden dat het contact met burgers af zal nemen als gemeenteraden kleiner worden.

Advies Raad van State
De Raad van State (RvS) heeft overigens niet positief geadviseerd over voorstellen ten aanzien van het verminderen van het aantal raadsleden. De extra taken die gemeenten de laatste jaren op hun bordje hebben gekregen, stellen volgens de RvS kwalitatief en kwantitatief andere eisen aan de controlerende taak van de gemeenteraad.

Over het onderzoek
Het Nationaal Raadsledenonderzoek 2012 volgt op het in 2007 en 2009 uitgevoerde onderzoek naar de tijdsbesteding en werkzaamheden van gemeenteraadsleden. Het bestaat, naast een literatuur- en oriënterend onderzoek, uit een enquête onder alle 9.139 raadsleden, die 2.480 gemeenteraadsleden invulden (27,1%). In september 2012 publiceert Daadkracht de volledige uitkomsten van het derde Nationale Raadsledenonderzoek.