‘Raadsvergoeding niet meer van deze tijd’

‘Raadsvergoeding niet meer van deze tijd’

Het systeem van raadsvergoedingen, gebaseerd op de grootte van de gemeente, is niet meer van deze tijd. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden bepleit een herziening van het systeem van raadsvergoedingen. Daarmee reageert de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden op een aanbeveling uit het rapport van de Raad voor het Openbaar Bestuur, “15,9 uur” dat ‘de vergoeding voor raadsleden te sterk uiteen loopt’ en dat ‘vooral in de kleine gemeenten de vergoeding (per uur en totaal) te laag is’.

Het rapport van de Raad voor het Openbaar Bestuur, “15,9 uur. De verbindende rol van het raadslid in een vitale democratie” is vanmorgen door Jacques Wallage, voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur aan minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk aangeboden.

Raadsvergoeding kleine gemeenten moet omhoog

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden onderstreept de voorstellen van de Raad voor het Openbaar Bestuur voor een passender vergoeding van raadsleden en meer en betere ondersteuning van raadsleden om het raadswerk beter te kunnen uitvoeren.

De vergoeding voor raadsleden is te laag in verhouding tot de werklast. ‘De raadsvergoeding loopt te sterk uiteen en moet met name in kleine gemeenten omhoog. Het is mooi dat de Raad voor het Openbaar Bestuur dit punt benoemt. Wij voelen ons als Nederlandse Vereniging voor Raadsleden met dit rapport gesteund in ons pleidooi dat het systeem van raadsvergoedingen snel moet worden herzien. De huidige staffel op basis van gemeentegrootte is niet meer van deze tijd’, zegt Mark den Boer, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Parttime werkverlof voor raadsleden

In het rapport van de Rob wordt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opgeroepen om er voor te zorgen dat de werkdruk van raadsleden wordt verlicht. Het is van belang dat werkgevers raadsleden (en kandidaat-raadsleden) voldoende ruimte bieden om een combinatie van werk en raadslidmaatschap mogelijk te maken. De Raad voor het Openbaar Bestuur bepleit flexibiliteit in werktijden, beschikbaarheid en eventueel de mogelijkheid van parttime verlof. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vindt met de Rob dat raadsleden meer ruimte moeten krijgen om hun raadswerk te doen. Tweederde deel van de 8.900 raadsleden doet het raadswerk naast een betaalde baan. Mark den Boer: 'Maar het raadswerk moet wel lekenbestuur blijven. Het is ontzettend waardevol als raadsleden met twee benen in de maatschappij blijven staan. Wij zien net als de Rob het gevaar dat het raadslidmaatschap voor veel mensen onhaalbaar wordt als er een beroep van wordt gemaakt.' 

Financiering lokale politieke partijen

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden steunt en onderstreept de aanbeveling van de Raad voor het Openbaar Bestuur dat de financiering van lokale partijen voor de ondersteuning van hun raadsleden moet worden geregeld. ‘De raadsleden van lokale partijen vormen een derde deel van alle raadsleden en zijn daarmee de grootste groep. Zij zijn dus een belangrijk onderdeel van de lokale democratie. De minister kan niet langer doen alsof zij niet bestaan. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vindt dat alles wat kan bijdragen aan het versterken van de lokale democratie door ondersteuning en opleiding van raadsleden wenselijk is’, aldus voorzitter Mark den Boer.

Gemeentesecretaris en griffier

Het rapport “15.9 uur, De verbindende rol van het raadslid in een vitale democratie” van de Raad voor het Openbaar Bestuur constateert dat hoe groter de gemeente hoe meer tijd raadsleden nodig hebben voor het raadswerk. Volgens het in januari gepresenteerde Nationaal Raadsledenonderzoek 2014 van Daadkracht besteedt een raadslid gemiddeld 15,9 uur per week aan raadswerk. De Raad voor het Openbaar Bestuur roept raadsleden op meer volksvertegenwoordiger te zijn en overmatige politisering te voorkomen omdat burgers daarop niet zitten te wachten. Ook bepleit de Raad voor het Openbaar Bestuur nieuwe vergadervormen en een verdere professionalisering van de griffie en griffier zodat de stukkenstroom naar de raad beter wordt gestroomlijnd.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden onderstreept  dat de informatiestroom aan de raad een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van raadsgriffier, college en ambtelijke organisatie. ‘Wij roepen daarom gemeentesecretarissen op om er voor te zorgen in samenwerking met het college en de griffier dat de informatie aan raadsleden overzichtelijk, helder en duidelijk is. Het verwijt dat soms wordt gemaakt dat raadsleden zich met details bezig houden, wordt ook veroorzaakt doordat colleges geen duidelijke keuzes voorleggen aan de raad’, aldus voorzitter Mark den Boer.

Debat in Lelystad

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden houdt op vrijdag 20 mei in Lelystad met en voor raadsleden en griffiers een bijeenkomst over het rapport “15,9 uur, De verbindende rol van het raadslid in een vitale democratie” van de Raad voor het Openbaar Bestuur. Deelnemers kunnen zich aanmelden via: info@raadsleden.nl

Meer informatie