Raadsverkiezing populairste vorm van burgerparticipatie

Raadsverkiezing populairste vorm van burgerparticipatie

DEN HAAG - Stemmen bij de raadsverkiezingen is de populairste vorm van participatie van inwoners in de lokale democratie. In 2014 nam 54 procent van de inwoners deel aan de raadsverkiezingen. Dit is beduidend hoger dan de 19 procent van de Nederlandse bevolking die in de afgelopen vijf jaar deel nam aan één of meer van elf andere participatiemogelijkheden binnen de lokale democratie. Dit blijkt uit het rapport ‘Democratie Dichterbij: Lokaal Kiezersonderzoek 2016’.

Stemmen bij verkiezingen geeft, ondanks de daling van de opkomst in de afgelopen decennia, nog altijd een veel hogere participatie dan de deelname aan andere vormen van burgerparticipatie. De onderzoekers van Democratie Dichterbij hebben daarnaast ook onderzocht hoe de score is op de deelname aan andere vormen van politieke participatie. In figuur 3.2 uit het rapport ‘Democratie Dichterbij’ is de verdeling van deelname aan de andere lokale politieke activiteiten dan de gemeenteraadsverkiezingen weergegeven in procenten. Uit dit figuur blijkt bijvoorbeeld dat inwoners van een gemeente vaker contact opnemen met een gemeenteraadslid dan dat zij een vergadering van de gemeenteraad bezoeken.

Politieke participatie
Politieke participatie is vooral een uiting van betrokkenheid: mensen met veel lokale politieke interesse zijn vaker lokaal actief. Ze hebben gemiddeld ook iets meer vertrouwen

in de politiek, maar zijn gemiddeld niet tevredener of ontevredener over het functioneren van de gemeente.

Uit het rapport blijkt daarnaast dat universitair geschoolden twee keer zo vaak actief zijn in de lokale politiek dan laagopgeleide inwoners. Onder de hoogopgeleiden is dit percentage 29 terwijl onder laagopgeleiden dit percentage 14 bedraagt.

Een meerderheid van de Nederlanders wil een grotere invloed van burgers via directere democratie (gekozen burgemeester, lokale referenda) en vaker meepraten over beleid. Zo vindt 63 procent van de Nederlanders dat zij mogen meepraten over de belangrijkste beslissingen in gemeenten. Van deze meerderheid vindt echter 56 procent dat ook als burgers meepraten de gemeenteraad uiteindelijk moet beslissen.

Meer informatie
Het rapport ‘Democratie Dichterbij’, uitgevoerd door Stichting Kiezersonderzoek Nederland, geeft weer wat burgers vinden van hun gemeentebestuur, hoe groot de lokale betrokkenheid is, welke groep burgers participeren in de lokale democratie en welke veranderingen er al zichtbaar zijn door de decentralisatieoperaties. Het gehele rapport ‘Democratie Dichterbij’ Lokaal Kiezersonderzoek 2016 is beschikbaar via deze link

Dit is het vierde bericht over de onderzoeksresultaten uit het rapport ‘Democratie Dichterbij: Lokaal Kiezersonderzoek 2016’. 

Eerder verschenen in het kader van het rapport ‘Democratie Dichterbij: Lokaal Kiezersonderzoek 2016’ de volgende berichten:

- Raad sluitstuk van burgerparticipatie
- Meer vertrouwen in de gemeenteraad dan in de Tweede Kamer
- Kranten voor raadsleden effectiever dan social media


Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 20 oktober 2016. 

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.     

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!