''Regionale raadscommissies verdienen heldere bevoegdheden''

''Regionale raadscommissies verdienen heldere bevoegdheden''

Raadsleden krijgen te weinig handvatten in nieuwe regionale raadscommissies. Het kabinet wil invloed- en inspraakmogelijkheden regelen in een nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), maar daarin is de positie van de raad nog niet stevig genoeg verankerd.

De mate waarin raadsleden grip hebben op gemeenschappelijke regelingen is al langer een heikel punt. De voorgestelde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) tracht dit aan te pakken door onder het algemeen bestuur van gemeenschappelijke regelingen een 'raadscommissie' in te stellen. Deze commissie, bestaande uit raadsleden van de samenwerkende gemeenten, heeft als doel om raadsleden meer inspraak te geven in gemeenschappelijke regelingen.

Zelfstandig besluiten nemen

Deze commissies krijgen geen bevoegdheid om zelfstandig besluiten te nemen. Ook is het nog niet duidelijk hoe besluiten in deze commissie tot stand moeten komen; unaniem of per gewone meerderheid. Evenmin is duidelijk wat algemene besturen moeten doen met besluiten van deze commissie. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vreest dat met een adviserende regionale raadscommissie de gemeenteraad eerder op afstand van het regionaal bestuur komt te staan en dat deze vorm van regionale raadscommissies geen bijdrage vormen tot meer grip en controle van de gemeenteraden op regionale samenwerkingsvormen zoals het openbaar lichaam. 

Brief aan minister

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft ook vragen bij de rol van raadsleden in het algemeen bestuur en hoe de ondersteuning wordt geregeld. De volledige inbreng op het wetsvoorstel aan de minister is te lezen in deze  brief.