Rekenkamer: Openbare ruimte gebaat bij goede controle raad

Rekenkamer: Openbare ruimte gebaat bij goede controle raad

De raad moet zorgen dat plannen en budget voor de openbare ruimte op elkaar aansluiten. Dit dringende advies komt van de Rekenkamercommissie Ede, die onderzocht hoe beleid en bezuinigingen de openbare ruimte beïnvloeden en hoe de raad hiervan op de hoogte is gesteld. 

De conclusie van de commissie: het huidige beleid komt niet overeen met de gemaakte plannen over de inrichting van de openbare ruimte in Ede. Om het tij te doen keren, wordt door de rekenkamer naar de raad gekeken.

Een actief betrokken raad die zijn controlerende- en sturende taken goed uitvoert, kan er voor zorgen dat de gemaakte plannen nu en in de toekomst worden uitgevoerd. 

Beter informeren van de raad

Ook van belang: de raad moet beter geïnformeerd worden. Naar de conclusie van de rekenkamercommissie schiet de huidige informatie over het beleid voor de openbare ruimte tekort in kwaliteit. De informatie die het college aan de raad verschaft is vaak te algemeen en mist duidelijkheid over de relatie tussen het beleid en de bijbehorende middelen, aldus de commissie.

Lange termijn denken

Wat betreft de budgettering zal de raad ook de lange termijn in ogenschouw moeten nemen. Als er niet wordt nagedacht over toekomstige veranderingen in de openbare ruimte, kan dat leiden tot onnodige financiële problemen.

Het langetermijndenken over de openbare ruimte kan er volgens de rekenkamercommissie bovendien voor zorgen dat bezuinigingen in de toekomst mogelijk worden voorkomen.

Meer informatie

Op 24 november wordt de Goudvink voor het beste rekenkamerrapport van 2023 uitgereikt. Het rapport ‘Het bos achter de boomspiegels’ van de Rekenkamercommissie Ede is één van de genomineerden.

De Rekenkamer

De Rekenkamer is een belangrijke hulptroep van de raad, met name in het uitvoeren van de controlerende taken. Rekenkamerrapporten uit andere gemeenten lenen zich uitstekend voor als goede voorbeelden voor uw eigen raad. 

Bekijk ook de Leeromgeving voor raadsleden voor meer informatie over de rekenkamer, waaronder het stappenplan om te voldoen aan de nieuwe wetgeving die in werking treed op 1 januari 2024.