Rekenkamerbudget bij kwart gemeenten onder bestuurskosten weggestopt

Rekenkamerbudget bij kwart gemeenten onder bestuurskosten weggestopt

DEN HAAG – Het budget voor de Rekenkamer is bij een kwart van de gemeenten geplaatst onder de algemene bestuurskosten van de gemeente. Bij zes op de tien gemeenten is het budget voor de Rekenkamer geplaatst onder het budget van de raad. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Zelfstandig Raadsbudget’ dat Overheid in Nederland in opdracht van Raadslid.Nu heeft uitgevoerd. Aan het onderzoek hebben 269 griffiers meegewerkt.

Uit het onderzoek blijkt dat 63 procent (zes op de tien) van de gemeenten aangeeft dat het budget voor de rekenkamer onder het budget van de raad valt. In 28 procent (ruim een kwart) van de gemeenten is het budget onder de algemene bestuurskosten van de gemeente geplaatst en 9 procent van de gemeenten heeft het budget voor de rekenkamer op een andere plek geplaatst. Daar waar het budget van de Rekenkamer niet onder de algemene bestuurskosten is geplaatst maar op een andere plek, is het budget geplaatst bij de griffier, het hoofd middelen of is er geen actieve rekenkamerfunctie en dus ook geen budget toegewezen.

Aanpassen en indexering Rekenkamerbudget
Uit het onderzoek blijkt dat in ruim de helft van de gemeenten het budget voor de rekenkamer niet vastgelegd is voor de duur van de benoemingsperiode met gedurende de periode van 6 jaar jaarlijkse aanpassing op basis van prijsindicatie. Uit een toelichting die de geënquêteerden hebben gegeven, blijkt dat in een groot aantal gemeenten het budget jaarlijks wordt vastgesteld, dan wel dat het budget is vastgelegd voor een periode van een kortere duur dan zes jaar, bijvoorbeeld vier jaar. ‘Het blijft een budget dat politiek is in te zetten’, zo luidt een toelichting. ‘Deze post fluctueert mee met bezuinigingen’, zegt een ander. ‘Het budget is op contractbasis vastgelegd’, is ook een van de antwoorden, maar het merendeel geeft aan dat het budget voor de rekenkamer structureel is vastgelegd.

In een enkele gemeente is het zo dat ‘de rekenkamerfunctie geacht wordt voor elk onderzoek een begroting bij de raad in te dienen. De kosten van dat onderzoek worden dan bijgeraamd in de voorjaars- of najaarsnota.’

Verder blijkt ook dat er verschillende indexeringen worden aangehouden per gemeente. Een deelnemer zegt hierover: ‘Het budget staat vast totdat er een voorstel tot aanpassing komt, er is geen indexering opgenomen.’ Een andere deelnemer laat blijken dat er in het convenant een jaarlijkse indexering is opgenomen.

Ondersteuning
Een rekenkamer kan de uitgaven en de rechtmatigheid van deze uitgaven controleren en zo vormt de rekenkamer een ondersteuning voor de raad in haar controlerende rol. Uit het onderzoek blijkt dat 26 procent van de gemeenten een rekenkamer heeft terwijl 81 procent van de gemeenten zegt dat zij een rekenkamerfunctie hebben. Een klein deel van de gemeenten (3 procent) heeft geen rekenkamer noch een rekenkamerfunctie en dus ook geen budget voor de rekenkamer. De keuze daarbij is voor een rekenkamer of een rekenkamerfunctie. Om raadsleden te helpen bij het gebruik maken van een rekenkamer heeft Raadslid.Nu de Rekenkamertool laten ontwikkelen. Klik hier om daar meer over te lezen.

Project Zelfstandig Raadsbudget
Raadslid.Nu heeft het onderzoek over het “Zelfstandig Raadsbudget” uitgevoerd om zo een bijdrage te leveren aan de bewustwording van de raad over de eigen rol en positie en over het belang van ondersteuning en opleiding voor de raad als hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De commissie openbaar bestuur van de Vereniging van Griffiers heeft meegewerkt aan het opstellen van de vragen en de resultaten van de enquête zijn met deze commissie besproken. De verantwoordelijkheid voor de resultaten en het onderzoek berust bij Raadslid.Nu.

Raadslid.Nu zal de komende maanden met berichten op de website en informatie in brieven aan de raad aandacht vragen voor het thema ‘Zelfstandig Raadsbudget’. Dit is het derde bericht over de onderzoeksresultaten uit het rapport ‘Zelfstandig Raadsbudget’.

In het kader van het project ‘Zelfstandig Raadsbudget’ verschenen eerder de volgende berichten:
-Kwart van de gemeenten zonder zelfstandig raadsbudget.
-Geen budget voor deelname van raadsleden aan VNG-congres.

 

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 7 april 2016.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en LinkedIn.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is. 

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!