Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp: gemeenteraad actief in beheersing grote projecten

Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp: gemeenteraad actief in beheersing grote projecten

Raadsleden moeten terughoudend zijn met het verkleinen van de post onvoorzien bij grote projecten. Daarnaast moet er voldoende aandacht zijn voor onvoorziene risico’s bij complexe projecten. Zorg dat je als raad bijgepraat bent over de afwijkingen, risicoanalyse en afwentelingsmogelijkheden om verrassingen tijdens de uitvoering uit te sluiten of in ieder geval snel in beeld te krijgen.

Dit blijkt uit het rapport ‘Grip op projecten’ van de rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp. De gemeenteraad moet de aanvraag van kredieten voor investeringen ook in relatie tot begrote exploitatiekosten beoordelen. Hierbij is sturing op de samenhang tussen investeringen en exploitatiekosten van belang. Verder moet er bij de besluitvorming niet alleen gekeken worden naar de kosten maar ook naar maatschappelijke opbrengsten op korte- en lange termijn. Ten slotte moet de gemeenteraad voorzichtig en terughoudend zijn met het dekken van de kosten van een (deel)project met middelen van anderen (deel)projecten waar nog onvoldoende zekerheid over is.

Onderzoek

Het beheersen van grote projecten is complex, de gemeente moet enerzijds rekening houden met de wensen die in de stad leven en anderzijds ervoor zorgen dat binnen het budget het project wordt uitgevoerd met voldoende kwaliteit, zo stelt de rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp in het rapport. De rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp heeft het rapport ‘Een onderzoek naar de grip van de gemeente Leiden op grote projecten’ gemaakt om erachter te komen of de gemeente, bij de uitvoering van grote projecten, heeft geleerd van de lessen uit een eerder rapport ‘Leiden, stad van ambities’ uit 2007. Het beheersen van grote projecten is een balanceeract, de gemeenteraad is hierin actief en spreekt zich uit op cruciale momenten, onder meer met moties en het vragen van tussenevaluaties.

Rol gemeenteraad

Het college stelt de gemeenteraad tijdig en op een goede manier in staat om te sturen en te controleren op de uitvoering van grote projecten. De raad pakt deze rol hierdoor goed op. Wanneer er knelpunten voordoen in grote projecten vraagt de raad aanvullende informatie of een evaluatie om hier grip op te krijgen. De gemeenteraad heeft bij grote projecten een toezichthoudende rol tegenover het college van burgemeesters en wethouders en moet ervan uit kunnen gaan dat het college van burgemeesters en wethouders het onder controle heeft. De gemeenteraad kan zo goed zicht hebben op de aard en omvang van de risico’s en op de beheersing van grote projecten.

Meer informatie

Het hele rapport van de Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp is hier te lezen.

Voor de handreiking grote projecten, klik hier.