Rekenkamercommissie Schagen: vraag college bij elk voorstel om participatieproces

Rekenkamercommissie Schagen: vraag college bij elk voorstel om participatieproces

Om meer inzicht te krijgen op het gebied van burgerparticipatie en aanbevelingen te doen voor de toekomst, heeft de Rekenkamercommissie Schagen onderzoek gedaan naar de vormgeving en uitvoering van burgerparticipatie. Inwoners nemen namelijk steeds meer het initiatief om zaken zelf te organiseren en worden ook steeds belangrijker voor de vormgeving en uitvoering van het gemeentelijk beleid.

In de eerste fase van het onderzoek heeft de startbijeenkomst met de Rekenkamercommissie Schagen plaatsgevonden, en is de ambtelijke organisatie middels een gesprek geïnformeerd over het onderzoek. In de daarop volgende fase zijn door middel van een documentanalyse de ambities en het beleid van de gemeente Schagen in beeld gebracht. Tevens heeft in deze periode een oriënterend interview plaatsgevonden met de portefeuillehouder participatie.

In fase drie heeft het onderzoek zich verder toegespitst op de uitvoering. Zo zijn er vier projecten op het gebied van burgerparticipatie nader bestudeerd en is er een serie interviews gehouden met zowel intern (ambtelijk én bestuurlijk) als extern betrokkenen. In de laatste en vierde fase is tot slot de Nota van Bevindingen opgesteld. Deze Nota is ter verificatie van de feiten teruggelegd bij de ambtelijke organisatie, waarna het definitieve rapport is aangeboden aan de gemeenteraad.

Conclusies

Uit het onderzoek van de Rekenkamer blijkt dat de raad inderdaad met open vizier burgerparticipatie tegemoet gaat. Desondanks komen er uit het onderzoek wel de nodige conclusies naar voren. Hieronder een overzicht van de conclusies uit het rapport:

 • De gemeente heeft hoge ambities maar de vertaling ervan in een participatiebeleid ontbreekt.
 • De huidige werkwijze is te afhankelijk van persoonlijke invulling.
 • De gemeente biedt veel mogelijkheden om inwoners te betrekken en neemt hun input serieus.
 • Tot slot is er onduidelijkheid over verwachtingen, inbreng en beïnvloedingsruimte leidt tot ontevredenheid bij inwoners.

De conclusies zijn weliswaar belangrijk om een inzicht te geven in de huidige staat van burgerparticipatie in Schagen, maar nog belangrijker is het vooruit kijken om zo de conclusies aan te kunnen pakken. Er zijn daarom ook diverse aanbevelingen opgesteld door de Rekenkamer:

 • Stel voor 2023 een integraal beleidskader voor participatie vast.
 • Maak één iemand verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van participatieprocessen.
 • Gebruik meer tijd, plaats- en -belang gebonden participatievormen in plaats van klankbordgroepen.
 • Communiceer tijdig, duidelijk en volledig over het tijdpad en het traject voor participatie.
 • Voeg een (online) enquête/ flitspeiling toe aan de mix van digitale participatiemiddelen.
 • Start met de participatietrechter en geef dit een plaats in het beleidskader.
 • Bespreek met elkaar op welke wijze de raad zijn rol bij participatietrajecten wil invullen en verwerk dat in het beleidskader.
 • Ga in gesprek met elkaar over hoe om te gaan met inspraak bij de raad na afloop van een participatieproces.
 • Vraag het college om bij ieder raadsvoorstel verslag te doen over het doorlopen participatieproces.

Reactie gemeenteraad

In een reactie op het onderzoek van de Rekenkamer Schagen heeft de raad laten weten zich in het rapport te herkennen. Ondanks dat er al veel gedaan wordt op het gebied van burgerparticipatie, willen ze dit blijven verbeteren en uitbreiden.  Er zijn al diverse voorbeelden van participatie en hier wil de raad op blijven inzetten. De gebiedscoördinatoren hebben hier een belangrijke rol in, maar participatie blijft een verantwoordelijkheid van de hele raad.

Bekijk hier het volledige rapport van de Rekenkamercommissie Schagen.

De Rekenkamer

Dit is de vijfde aflevering in een serie over Rekenkamerrapporten die aanbevelingen en adviezen geven aan de gemeenteraad. Eerder zijn verschenen:

De rekenkamer is een nuttige en noodzakelijke hulptroep van de gemeenteraad. In de leeromgeving vindt u meer informatie over de rekenkamer. Voor meer relevante artikelen kunt u ook de themapagina Rekenkamer bezoeken