Rekenkamers: 'Spreek voor jeugdhulp ook met huisartsen'

Rekenkamers: 'Spreek voor jeugdhulp ook met huisartsen'

Raadsleden moeten op het gebied van jeugdhulp oog hebben voor huisartsen. Zij spelen een belangrijke rol bij zowel de signalering als samenwerking met andere organisaties zoals scholen en Centra voor Jeugd en Gezin. De concrete doelen die voortvloeien uit de samenwerking van deze partijen biedt de jeugd en gemeenten houvast.

Dit blijkt uit een analyse van diverse Rekenkamerrapporten over jeugdhulp. Deze analyse is gemaakt door de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies (NVRR). Uit de analyse blijkt ook dat het belangrijk is dat raadsleden meer sturen op het gebruik van regionale kennisprojecten.

Huisartsen

Raadsleden zouden niet alleen aandacht dienen te hebben voor de rol van huisartsen, maar is het belangrijk om concrete en meetbare doelstellingen te maken. De visie moet duidelijk zijn voor zowel bestuurders als inwoners. Hoewel dit misschien een open deur lijkt, is dit punt in vrijwel alle aanbevelingen van gemeentelijke rekenkamers opgenomen. Het is dus nuttig om, ook al heerst er een gevoel dat dit overbodig is, alsnog kritisch te reflecteren op de duidelijkheid van het beleid.

Actief

Voor raadsleden is voldoende informatie belangrijk om hun controlerende taak goed uit te kunnen voeren. Uit meerdere rekenkamerrapporten blijkt dat raadsleden niet moeten schromen om een meer actieve en sturende rol aan te nemen als het gaat om informatievoorziening. Zo zouden zij meer moeten sturen op kennisdeling in samenwerking met andere gemeenten.

Preventie

De Jeugdwet beoogt een transformatie van zorg naar preventie. Om op langere termijn kosten te drukken en wachtlijsten af te laten afnemen, is het goed om in te zetten op het voorkomen van escalatie en op het in een zo vroeg mogelijk stadium in beeld brengen van de problemen. De eerder genoemde samenwerkingen met andere partijen kunnen een belangrijke bijdrage aan leveren. Wel waarschuwen rekenkamers voor gebrekkig inzicht bij partijen en uiten zij zorgen over niet-tijdige signalering door huisartsen. Daarnaast is er nog weinig zicht op welke effecten preventie met zich meebrengt.

Meer informatie

Het gehele rapport van de NVRR kunt u hier vinden.

De nieuwe rekenkamer

Door de Wet versterking decentrale rekenkamers, die begin dit jaar van kracht is gegaan, mogen raadsleden geen onderdeel meer uitmaken van de rekenkamer. De Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 (externe) leden. Zij zullen vóór 1 januari 2024 opnieuw door de raad benoemd moeten worden.

Om raden en rekenkamers te helpen bij de transitie, en te komen tot een nieuwe rekenkamer is er een handig stappenplan “Naar de nieuwe lokale Rekenkamer” opgesteld.

Het stappenplan helpt alle gemeenteraden om tot de nieuwe rekenkamer te komen waarbij een sterke verbinding tussen raad en rekenkamer het uitgangspunt is. U vindt het stappenplan hier.

De Rekenkamer

Dit artikel is een aflevering in een serie over Rekenkamerrapporten die aanbevelingen en adviezen geven aan de gemeenteraad. Eerder zijn o.a. verschenen:

Voor meer artikelen uit deze reeks kunt u ook de themapagina Rekenkamer bezoeken.